Záujem o informácie súvisiace s realizáciou projektov podporených z fondov EÚ stúpa

28.10.2009

Informácie o tom, ako sa darí realizovať projekty podporené z fondov EÚ boli témou dvoch seminárov určených pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP). Podujatie usporiadala Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu (OP) Výskum a vývoj v rámci výziev OPVaV -2008/4.2/01-SORO a OPVaV-2008/2.2/01-SORO. Tie boli zamerané na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií.

Pracovníci agentúry sa vo svojich prezentáciách zamerali hlavne na samotný proces realizácie projektu po podpise zmluvy o NFP. Usmernenia potrebné k úspešnej realizácii projektov sa týkali oblastí súvisiacich s  monitorovaním projektu, s postupmi pri žiadostiach o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, s procesmi verejného obstarávania a finančného riadenia projektov, ako aj so správnym vypĺňaním žiadostí o platbu.

Najviac otázok bolo orientovaných na oblasť verejného obstarávania, dodržiavania lehôt na podanie žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutie NFP,  vypracovania a zasielania povinných monitorovacích správ a overovania realizácie projektu na mieste.

Účastníci seminárov pozitívne hodnotili skutočnosť, že sa v rámci diskusie dozvedeli podrobnosti o tom, ako riešiť konkrétne problémy ich projektov. Uvítali taktiež možnosť konzultovať ďalšie otázky so zodpovednými projektovými manažérmi agentúry. 

            Ďalšie informácie o podmienkach realizácie projektov sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk v časti Dokumenty pre prijímateľov, v rámci často kladených otázok, ako aj formou usmernení. Prípadne otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk  alebo konzultovať telefonicky i osobne v regionálnych informačných kanceláriách alebo priamo v sídle agentúry.

 

Bratislava 29. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku