Záujem o finančnú pomoc z operačného programu Výskum a vývoj výrazne stúpa

26.02.2010

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila v týchto dňoch prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre výzvy s názvom Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií. Vyhlásené boli v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
     Výzvy sa stretli s doteraz najväčším záujmom verejnosti. V systéme ITMS bolo zaregistrovaných spolu 218 žiadostí o NFP. Najviac žiadateľov je z Bratislavského kraja, nasleduje Košický a Žilinský kraj. Najmenší záujem bol v Trenčianskom samosprávnom kraji.
     Cieľom výziev je podpora inovatívnej kultúry vo výskumných pracoviskách, ako aj výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve. Ich úlohou je zároveň vytvoriť a podporiť prenos novozískaných poznatkov a technológií do praxe.
     K oprávneným aktivitám v rámci oboch výziev patrí realizácia projektov aplikovaného výskumu a vývoja vo verejnom a mimovládnom sektore. Zamerané majú byť na nezávislý výskum a vývoj súvisiaci so získaním ďalších poznatkov, ako aj  na rozširovanie výsledkov výskumu.
     Pre výzvy bolo vyčlenených spolu 45 miliónov eur, pričom minimálna výška NFP na jeden projekt bola stanovená na 300 000 eur a maximálna výška 940 000  eur.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku