Záujem o finančnú pomoc z eurofondov v rámci OP Výskum a vývoj rastie

15.07.2009

     V rámci operačného programu (OP) Výskum a vývoj vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ od začiatku svojho pôsobenia do konca júna 2009 celkovo 13 výziev. Určené boli najmä pre vysoké školy, vedecké pracoviská a výskumné ústavy a vyčlenené na ne boli finančné prostriedky vo výške takmer 540 miliónov eur. Tento rok sa po prvýkrát mohli o finančný príspevok uchádzať aj záujemcovia zo súkromného sektora, ktorí nadviažu účinnú spoluprácu so slovenskými vedeckými pracoviskami.

     Jedna z výziev bola zameraná špeciálne na oblasti energie a energetiky. Získané financie môžu úspešní žiadatelia použiť na vybudovanie infraštruktúry, modernizáciu vnútorného vybavenia a informačno-komunikačných technológií. Oprávnenými aktivitami sú tiež prenos poznatkov získaných výskumom a vývojom do praxe či podpora spoločných výskumných programov.

     Vďaka finančnej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo podporených alebo vytvorených 45 centier excelentnosti. Cieľom tohto zámeru je pomôcť realizácii výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva.

     V mesiacoch január až jún 2009 prijala agentúra v rámci OP Výskum a vývoj 178 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Z nich bolo v tomto období schválených 144 žiadostí. Zmluvy boli uzatvorené so 63 prijímateľmi NFP, ktorého súhrnný objem bol takmer 138 miliónov eur.

     Najväčší záujem o podporu z eurofondov trvale prejavujú žiadatelia z východoslovenského regiónu. Ich projekty patrili tiež k najúspešnejším. Už v prvých šiestich mesiacoch tohto roku sa dá celoplošne zaznamenať výrazný nárast počtu žiadateľov v rámci jednotlivých výziev. Významne stúpa aj kvalita predkladaných projektov.

     V sledovanom období 1. polroku 2009 odpovedali pracovníci regionálnych informačných kancelárií agentúry približne na 1700 telefonických otázok záujemcov o NFP. Potenciálnych žiadateľov informovali tiež prostredníctvom elektronickej pošty, osobných konzultácií, ale aj na informačných seminároch, ktoré sa konali priamo v regiónoch. Aktuálne informácie majú uchádzači o NFP k dispozícii taktiež na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk, na DVD nosiči Cesta od nápadu k realizácii projektu a v ďalších informačných materiáloch.

     V druhom polroku 2009 plánuje agentúra vyhlásiť pre OP Výskum a vývoj ešte 6 výziev, na ktoré sú alokované finančné prostriedky vo výške 270 miliónov eur. Zamerané budú na podporu prenosu poznatkov výskumu do praxe, na budovanie infraštruktúry a centrá excelentnosti.

 

Bratislava 15. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku