Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

  • Dátum: 14.10.2019

     Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada bol dnes zvolený za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Do tejto funkcie ho zvolili na dnešnom zasadnutí výboru v Štrasburgu. Jeho mandát začne 1. januára 2020. Viceprezidentkou sa stala Miriam Teuma z Malty.
     Funkčné obdobie prezidenta a viceprezidenta je jeden rok s možnosťou jedného znovuzvolenia. Prezident a viceprezident sa súčasne stali aj členmi Predsedníctva tohto výboru. Hlavnou prioritou zvoleného prezidenta bude začiatok implementácie novej stratégie Rady Európy v oblasti mládeže na roky 2020-2030.
     V prvom roku svojho mandátu bude Ivan Hromada zároveň predsedať aj Spoločnej rade pre mládež, v roku 2021 to bude predseda Poradnej rady pre mládež. Tento unikátny systém spoluriadenia bol pred pár dňami ocenený bronzovou medailou v rámci Future Policy Award 2019.
     Európsky riadiaci výbor pre mládež (CDEJ) bol zriadený pred 30 rokmi na základe článku 17 Štatútu Rady Európy. Pod dohľadom Výboru ministrov dohliada výbor na program Rady Európy v oblasti mládeže a radí Výboru ministrov vo všetkých otázkach v oblasti jeho pôsobnosti, vrátane prípravy oficiálnych odporúčaní.
     Jeho celkovým cieľom je podporiť spoluprácu medzi vládami členských štátov Rady Európy a Európskeho kultúrneho dohovoru, s cieľom rozvíjať mládežnícke politiky zabezpečujúce úspešnú integráciu mladých ľudí do spoločnosti. Členmi CDEJ sú zástupcovia ministerstiev členských štátov Rady Európy zodpovedných za mládež. CDEJ podporuje medzivládnu spoluprácu v oblasti mládeže a svojou činnosťou vytvára rámec pre porovnávanie národných politik mládeže, výmenu príkladov dobrej praxe a tvorbu štandardizovaných textov v oblasti politík mládeže a práce s mládežou.
     Výbor CDEJ pôsobí ako vládny partner v spoločných riadiacich štruktúrach sektora mládeže, kde jeho mimovládnym partnerom je Poradná rada pre mládež (ACJ), ktorá sa skladá z 30 zástupcov mladých ľudí (20 zvolených z členských organizácií Európskeho fóra mládeže a 10 nominovaných sekretariátom odboru pro mládež Rady Európy mimo členskej základne Európskeho fóra mládeže. Tieto dva výbory CDEJ a ACJ spolupracujú v rámci Spoločnej rady pre mládež (CMJ) s cieľom stanoviť priority sektora mládeže Rady Európy. Výbor sa stretáva jedenkrát ročne v Budapešti a jedenkrát ročne v Štrasburgu. Medzi týmito zasadaniami sa dvakrát ročne stretáva Predsedníctvo výboru, ktoré pripravuje program výboru CDEJ.


 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku