Zástupcovia EK rokovali na MŠVVaŠ SR o Novom programe v oblasti zručností pre Európu

28.07.2016
     Diskusia o Novom programe v oblasti zručností pre Európu bola témou stretnutia štátneho tajomníka rezortu školstva Petra Krajňáka a predstaviteľom Európskej komisie. Tú zastupovali riaditeľ za oblasť zručností Detlef Eckert a zástupkyňu vedúcej oddelenia zručností a kvalifikácií Sonia Peressini, obaja z Generálneho direktoriátu EK pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti. Na rokovaní boli prítomní aj riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania Monika Korkošová a zástupca odboru SOŠ a konzervatórií Karol Jakubík.
     Predmetom rokovaní bolo strategické nastavenie prijatia odporúčaní Rady EÚ o Záruke zručností zameranej na zvyšovanie úrovne vzdelávania dospelých a návrhu revízie odporúčaní o zriadení Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie ako základu Nového programu v oblasti zručností pre Európu.
     Tento program je jednou z priorít rezortu školstva počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ a ministerstvo pracuje v spolupráci s členskými krajinami únie na uznesení Rady k Oznámeniu EK o Novom programe v oblasti zručností pre Európu, ktoré v novembri predloží minister Peter Plavčan Rade pre vzdelávanie.
     Zástupcovia Európskej komisie ocenili postup prípravy tohto strategického dokumentu a obe strany špecifikovali kľúčové témy úzkej spolupráce, ako je EUROPASS a podpora rozvoja digitálnych zručností. Rozhovory sa dotkli aj  prepojenia odborného vzdelávania a prípravy s ďalším odborným vzdelávaním.
     Štátny tajomník  Peter Krajňák predstavil zástupcom EK stratégiu Akčných plánov najmenej nerozvinutých regiónov, ktorá už obsahuje kľúčové časti odporúčaní Záruky zručností. Komisia považuje túto stratégiu za ukážkový príklad pre všetky členské krajiny EÚ na riešenie podpory zručností nevyhnutných nielen pre zvyšovanie zamestnateľnosti, mobility, konkurencieschopnosti, ale aj kompetencií nevyhnutných pre život a aktívnu participáciu v spoločnosti.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku