Zasadnutie Akreditačnej rady pre kontinuálne vzdelávanie pedagógov

09.11.2009

     Ustanovujúce zasadnutie Akreditačnej rady Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa uskutoční v utorok 10. novembra 2009.  V úvode stretnutia odovzdá podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj menovacie dekréty členom rady.
     Akreditačnú radu zriadilo MŠ SR na základe zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ako svoj poradný orgán na účely akreditovania programov kontinuálneho vzdelávania. Rada bude taktiež priznávať pedagogickým a odborným zamestnancom kredity za 1. autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok, iné tvorivé aktivity, ako sú napríklad výsledky výskumu, patenty či  vynálezy, ako aj za absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti.

 Miesto a čas: Ekoiuventa, Búdková ul. 2, Bratislava, 13.00 hod.

 Bratislava 9. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku