Zasadala Rada vlády pre vedu a techniku

  • Dátum: 29.06.2009

 

     Pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes  uskutočnilo rokovanie Rady vlády pre vedu a techniku. Jedným z bodov zasadnutia bol návrh výnosu o stimuloch pre výskum a vývoj.

     Cieľom výnosu je bližšie špecifikovať podrobnosti o postupe pri príprave žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj (jej spracovanie, predkladanie, hodnotenie jej obsahu a pod.). Okrem toho určuje, ako treba postupovať pri vypracovávaní zmluvy pre poskytnutie stimulov. Konkretizuje tiež spôsob kontroly, priebeh a realizáciu projektu. Rada vlády pre vedu a techniku materiál schválila a odporučila predložiť Legislatívnej rade vlády SR. Členovia rady prerokovali aj návrh na zloženie Komisie pre hodnotenie žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj, ako aj štatút tejto komisie.

     Predmetom rokovania bol aj návrh nového modelu financovania vedy a techniky v Slovenskej republike. „Vzhľadom na to, že je veľké množstvo grantových schém a aktivít, považovali sme za dôležité vytvoriť prehľad zdrojov financovania, aby nedošlo k prelínaniu,“ vysvetlil minister školstva základný cieľ dokumentu. Vypracovanie materiálu je zároveň plnením úlohy, ktorá vyplýva zo strednodobých opatrení Modernizačného programu: Slovensko 21, ktoré boli rozpracované v Národnom programe reforiem SR na roky 2008 – 2010. Návrh taktiež zohľadňuje požiadavky na znižovanie dopadov hospodárskej krízy.

     Okrem toho sa členovia Rady vlády pre vedu a techniku zaoberali aj návrhom na účasť Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Materiál rieši prvú z troch etáp prístupového procesu, v rámci ktorej by mala byť podpísaná dohoda o spolupráci medzi vládou SR a ESA.

     V závere rokovania Ján Mikolaj oboznámil členov rady o najbližších aktivitách ministerstva v oblasti vedy a techniky. Jeho zámerom je opätovne predložiť upravený a zoštíhlený návrh novely zákona o vysokých školách na rokovanie vlády SR a parlamentu. Okrem toho sa rezort školstva bude zaoberať transformáciou Slovenskej akadémie vied a dlhodobo sa bude venovať oblasti štrukturálnych fondov EÚ. Ďalšie rokovanie Rady vlády pre vedu a techniku sa uskutoční v jeseni tohto roka.

Fotogaléria

Bratislava 29. jún 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku