Zasadala Rada pre školský systém, celoživotné vzdelávanie a vedu

19.05.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 19. mája 2009 zúčastnil na rokovaní Rady pre školský systém, celoživotné vzdelávanie a vedu. Jedným z hlavných bodov programu bol návrh výnosu MŠ SR o stimuloch pre výskum a vývoj.

     Tento všeobecne záväzný predpis bližšie špecifikuje podmienky pre požiadanie, schvaľovanie a poskytnutie stimulov. Upravuje taktiež procedurálne postupy pre kontrolu ich použitia a evidenciu údajov. Návrh výnosu bude postupne prerokovaný s ďalšími poradnými orgánmi, profesijnými zväzmi a stavovskými organizáciami. Po schválení gremiálnou poradou ministra bude predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a na rokovanie stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR. Jeho vypracovanie vyplynulo zo zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorý bol v NR SR schválený 23. apríla 2009 a účinnosť nadobudne 1. augusta 2009.

     Okrem neho sa členovia poradného orgánu ministra školstva zaoberali aj návrhom metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010. Vypracovanie materiálu súvisí s procesom komplexnej akreditácie vysokých škôl. Na základe jej výsledkov budú vysoké školy začlenené do troch kategórií (univerzitné vysoké školy, odborné vysoké školy a vysoké školy) a od tohto zaradenia by sa malo odvíjať aj ich financovanie.

Fotogaléria

 

Bratislava 19. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku