Zasadala Kurikulárna rada

18.03.2010

     Uskutočňovanie odborných seminárov o stave a úrovni výchovy a vzdelávania, pripravované vykonávacie predpisy a prezentácia národných projektov v oblasti vzdelávania boli témami rokovania Kurikulárnej rady. Stretnutie jej členov sa uskutočnilo dnes za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
    
Témou prezentovaných odborných seminárov, ktoré sa konajú v jednotlivých krajoch, je Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v šk. roku 2008/2009. Ich cieľom je predostrieť inšpekčné zistenia, poukázať na pozitíva, ale diskutovať aj o zistených nedostatkoch a ich príčinách. Inšpektori následne vyhodnotia diskutované otázky pedagógov a budú sa nimi ďalej zaoberať.
     Odborný poradný orgán ministra prerokoval aj pripravované metodické usmernenie o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik. Usmernenie, ktoré má zabezpečiť jednotný postup pri tomto overovaní, by malo nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2010. Účastníci zasadnutia prerokovali aj pracovný návrh smernice k používaniu štátnych symbolov na školách. Pozornosť venovali taktiež národným projektom uskutočňovaným v rámci operačného programu Vzdelávanie. Doteraz sa začalo realizovať 10 národných projektov, a to napríklad v oblasti digitálnej gramotnosti, cudzích jazykov, tvorby školských vzdelávacích programov či profesijného a kariérneho rastu pedagogických zamestnancov. Medzi pripravovanými sú projekty zamerané na hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách, vzdelávanie pedagógov, ktorí pracujú so športovo nadanými žiakmi, ale aj na zvládanie agresivity v prežívaní a správaní detí a mládeže v školách a školských zariadeniach.

Fotogaléria

Bratislava 18. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku