Zasadal Výbor NRSR pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport

08.09.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj predstavil v pondelok 7. septembra 2009 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Informáciu o správe o činnosti Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti za rok 2008 a  Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2008. Taktiež informoval o aktuálnom čerpaní štrukturálnych fondov v rezorte školstva.
    
V rámci programového obdobia 2004 - 2006 v Sektorovom operačnom programe (OP) Ľudské zdroje dosiahlo čerpanie vo vzťahu k Platobnému orgánu pre štrukturálne fondy EÚ (Ministerstvo financií SR) 93,78 % za aktuálnej alokácie určenej pre MŠ SR. V Jednotnom programovom dokumente NUTS II Bratislava Cieľ 3 stav čerpania dosiahol úroveň 94,05 %.
     V programovom období 2007 - 2013 má MŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie sumu nakontrahovaných prostriedkov za zdroj Európskeho sociálneho fondu (ESF), štátny rozpočet a vlastné zdroje prijímateľov vo výške 132,32 mil. EUR, čo predstavuje 18,19 % alokácie OP Vzdelávanie za zdroj ESF. V rámci zverejnených a neuzavretých výziev na podávanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky a priamych zadaní sú momentálne alokované finančné prostriedky v celkovej sume viac ako 194,1 mil. EUR.
     Pre OP Výskum a vývoj má rezort školstva určených na implementáciu viac ako 1,42 mld. EUR. Suma nakontrahovaných prostriedkov za zdroj ESF, štátny rozpočet a vlastné zdroje prijímateľov je 258 mil. EUR, čo predstavuje 18,12 % alokácie OP Výskum a vývoj za zdroj ERDF. Momentálne sú v rámci zverejnených a neuzavretých výziev na podávanie žiadostí o NFP (dopytovo orientované projekty) a priamych zadaní (národné projekty) alokované finančné prostriedky v celkovej sume viac ako 437,5 mil. EUR.
     „Pri uvedenom objeme alokovaných finančných prostriedkov a zohľadnení výšky kontrahovania v rámci už uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predpokladáme, že úroveň kontrahovania v rámci OP Výskum a vývoj dosiahne do konca marca 2010 cca 48 % z celkovej alokácie na programové obdobie 2007 - 2013 a v prípade OP Vzdelávanie 45 %, čo je dostatočný objem kontrahovaných prostriedkov na zabezpečenie bezproblémového čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov," informoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
     Členovia výboru vzali na vedomie aj správu o vysokom školstve za rok 2008. Správa obsahuje údaje o pedagogickej a vedeckej činnosti vysokých škôl, ale aj o hospodárskych výsledkoch verejných vysokých škôl. Aj v roku 2008 dosiahol náš vysokoškolský systéme niekoľko nových rekordov. V roku 2008 pokračoval nárast počtu študentov vysokých škôl a dosiahol hodnotu 225 766, čo je o 2,6 % viac ako v roku 2007. Počet obsadených miest vysokoškolských učiteľov bol 9 614 a priemerný plat vysokoškolského učiteľa verejnej vysokej školy v roku 2008 bol 31 224 Sk, čo je o 8,3 % viac ako v roku 2007. „Je to viac ako inflácia, vysokoškolské platy rástli reálne," zdôraznil minister. Vyjadril tiež presvedčenie, že vo veci nezákonného vyberania darov na vysokých školách sa už urobili kroky k náprave stavu. „Podarilo sa nám to na 100 percent vyriešiť - od septembra nie je ani jeden dar na Slovensku," potvrdil.
     Poslanci sa zaoberali aj témou mobility študentov, komplexnou akreditáciou vysokých škôl, nepomerom študentov dennej formy a externej formy štúdia, ako aj majetkom vysokých škôl a možnosti vzniku centier excelentnosti.
     V závere rokovania sa oboznámili členovia školského výboru s činnosťou Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky (NCP VaT) v spoločnosti v uplynulom roku 2008. Základné činnosti boli nasmerované na dobudovávanie personálneho a technického zabezpečenia odboru a na rozbeh aktivít, ktoré vedú k zlepšeniu vnímania postavenia vedy a techniky v spoločnosti, napr. vedecké cukrárne, vedecké kaviarne, vydávanie elektronických novín. NCP VaT prezentuje svoje aktivity prostredníctvom Centrálneho informačného portálu pre vedu, techniku a inovácie. Portál bol odovzdaný do pilotnej prevádzky 1. júla 2008.

Bratislava 8. september 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku