Navigácia

Zapojte sa do súťaže Európska značka pre jazyky

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) spúšťa výzvu na zapojenie sa do súťaže Európska značka pre jazyky (ELL). Európska komisia koordinuje iniciatívu Európska značka pre jazyky už od roku 1998. Jedným z hlavných cieľov tejto iniciatívy je zviditeľnenie a ocenenie inovačných projektov a iniciatív v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania. Zameriava sa nielen na vyučovanie cudzích jazykov, na vyučovanie v posunkovom jazyku a Braillovom písme, ale aj na vyučovanie slovenského jazyka pre národnostné menšiny, cudzincov a migrantov.

logo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu

Európska značka pre jazyky má ďalej za cieľ podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných projektov a iniciatív na národnej a európskej úrovni, aby slúžili ako príklady dobrej praxe a zdroj inšpirácie a motivácie. Iniciatíva sa snaží motivovať žiakov a študentov k učeniu sa cudzích jazykov a inšpirovať učiteľov a lektorov cudzích jazykov využívať nové a inovatívne metódy vzdelávania.

Európske a národné priority

Európske priority súťaže Európska značka pre jazyky na roky 2023 – 2024 odrážajú politické priority Európskej komisie ako celku. Cieľom je ukázať, ako možno prepojiť jazykové vzdelávanie s veľkými výzvami našej doby a podporiť tak cezhraničné riešenia, ktoré vedú k porozumeniu a komunikácii.

V rokoch 2023 – 2024 sa Európska značka pre jazyky udelí projektom, ktoré podporujú aspoň jednu z nasledujúcich európskych alebo národných priorít.

Európske priority:

  1. Podpora jazykového vzdelávania nových migrantov, vysídlených detí a mladých ľudí
  2. Profesionálny rozvoj učiteľov v oblasti inklúzie a medzikultúrneho dialógu, najmä v súvislosti so zvýšenou jazykovou rozmanitosťou v triede
  3. Podpora projektov zameraných na menšiny a regionálne jazyky ako prostriedok na podporu rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva
  4. Jazykové vzdelávanie ako podpora osobnostného rastu dospelých učiacich sa

Národné priority:

  1. Aplikovanie holistického prístupu k vyučovaniu jazykov: zavádzanie interaktívnych, participatívnych metód vyučovania

Ako sa zapojiť?

Realizátori ukončených projektov financovaných z programu Erasmus+ alebo v rámci eTwinningu môžu predkladať svoje jazykové projekty na základe Výzvy vyhlásenej Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, a to do termínu uzávierky 26. 9. 2023. Žiadosť musí obsahovať dostatočné a relevantné informácie, ktoré preukážu splnenie kritérií a priorít stanovených vo výzve.

Súťažné podmienky a prihlasovací formulár nájdete na našej webstránke erasmusplus.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky