Zapojenie expertízy Svetovej banky do auditu vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku

04.02.2020

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo v januári 2020 projekt zameraný na audit vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku. Projekt bude realizovaný pod vedením sekcie vedy a techniky Svetovou bankou, a to v súčinnosti so sekciou štrukturálnych fondov EÚ, Výskumnou agentúrou, Centrom vedecko-technických informácií SR a ďalšími relevantnými partnermi. Po OECD je Svetová banka ďalšou renomovanou medzinárodnou inštitúciou, ktorá s nami intenzívne spolupracuje na vytváraní strategických dokumentov.
     Zámerom projektu je zapojiť expertízu prestížnej medzinárodnej organizácie, akou je Svetová banka, do procesov, a tým zabezpečiť komplexný, kvalitný a apolitický audit vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku.
     „Takýto audit je kľúčovým prvkom ďalšieho rozvoja Slovenska v súlade s národnými a medzinárodnými potrebami. Prispeje k zefektívneniu využívania finančných prostriedkov a umožní optimalizáciu procesov. Benefitovať tak z neho budú výskumníci, akademická sféra, podnikatelia i široká verejnosť,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku