Navigácia

Zápis do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o zápise do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe: Agáta Galková, Ivana Hricová

Kto je povinný byť zapísaný v registri PRÁVNICKÝCH osôb v športe?
 

Podľa zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa zapisujú do registra právnických osôb v športe:
a) športové organizácie (športové kluby, zväzy, prevádzkovatelia športových zariadení, poskytovatelia trénerských a masérskych služieb v športe, organizátori športových podujatí, a pod.),
b) prijímatelia verejných prostriedkov v oblasti športu (to sú okrem písm. a) aj mestá, obce, VÚC, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a pod.),
c) poskytovatelia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť (ministerstvá, Úrad vlády SR a pod.).
 
Kto vykonáva zápis údajov do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe?

Príslušná právnická osoba podľa písm. a) až c) sama zapisuje do registra príslušné údaje. Údaje sa zapisujú v rozsahu podľa  § 80 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ako sa vykonáva zápis údajov do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe?

Prístup do IS športu na účel zápisu údajov o právnickej osobe do Registra právnických osôb v športe získate na tejto internetovej adrese (LINK): https://ziadosti-sport.iedu.sk/
 
Po vyplnení a elektronickom odoslaní žiadosti je potrebné ju aj vytlačiť a podpísanú ju doručiť na adresu Národného športového centra:
 

Národné športové centrum
Junácka 6
831 04  Bratislava
 
VIDEONÁVOD PRE PODANIE ŽIADOSTI O AUTORIZOVANÝ PRÍSTUP DO IS ŠPORTU
Skočiť na začiatok stránky