Navigácia
Skočiť na obsah

Zamerané na odborné vzdelávanie a prípravu. Výzva ministerstva školstva z Programu Slovensko smeruje k podpore centier excelentnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu pre národný projekt s názvom Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (CEOVP). Realizovať ho bude Štátny inštitút odborného vzdelávania ako rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR na celom území Slovenska. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 13 247 803 eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). Ministerstvo školstva tak ako jeden z prvých rezortov spúšťa podporu v novom programovom období prostredníctvom Programu Slovensko.

ilustračný obrázok

logo štrukturálne fondy

Vďaka zriadeniu centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy má národný projekt prispieť k podpore kvality, flexibility a adaptability odborného vzdelávania a prípravy. V prvom rade spojí relevantných partnerov (štát, stavovské a profesijné organizácie, stredné odborné školy, odbornú verejnosť a pod.), aby sa zhodli na tom, aké prvky excelentnosti chce Slovensko dosahovať v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj v celoživotnom vzdelávaní. Tie sa budú následne počas 36 mesiacov implementovať na vybraných stredných odborných školách. Národný projekt umožní rozvíjať tzv. „ekosystémy zručností“, ktoré budú prispievať k regionálnemu, hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, inováciám a stratégii inteligentnej špecializácie.

Cieľom projektu bude vytvorenie minimálne ôsmich pilotných centier excelentnosti, pričom cieľovými skupinami budú zamestnané osoby, pedagogickí a odborní zamestnanci, kariéroví poradcovia, ako aj lektori a pracovníci pôsobiaci vo vzdelávaní dospelých. Po skončení projektu tak budeme mať prvé centrá excelentnosti v kľúčových sektoroch hospodárstva, ktoré budú aktívne určovať  trendy v odbornom  vzdelávaní a príprave. Tie budú spolupracovať so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, zamestnávateľmi a trhom práce. Zároveň sa vytvorí prepojenie na vysoké školy a podporovať budú aj kariérne sprevádzanie a inklúziu. Centrá excelentnosti majú vytvoriť priestor aj na experimenty v oblasti zavádzania nových metód vyučovania, na prípravu pedagógov a odborných zamestnancov či na celoživotné vzdelávanie v súlade s európskymi štandardmi kvality.

Viac informácií o vyhlásenej výzve nájdete na: https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/vyzvy-program-slovensko/


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky