Záložku do knihy si chce znovu darovať takmer 120-tisíc slovenských a českých rovesníkov

  • Foto: SPK
  • Dátum: 20.10.2021

Takmer 120-tisíc slovenských a českých rovesníkov si chce pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2021 navzájom darovať záložku do knihy.

fotografie z projektov

Mladší žiaci z 1100 slovenských a českých škôl vyrábajú záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a s využitím rozmanitých techník na tému Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní a zase starší žiaci, stredoškoláci, na tému  Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia). Záložky vyrábajú najčastejšie v rámci vyučovania, praktických cvičení, krúžkovej činnosti alebo v školskej knižnici takým spôsobom, aby zobrazený motív na záložke vždy súvisel s nejakým literárnym textom, s čítaním nejakej knihy či knižným hrdinom.

V základných školách a osemročných gymnáziách školskí koordinátori v spolupráci so svojimi kolegyňami a kolegami výrobu záložiek spestrujú rôznymi sprievodnými čitateľskými aktivitami, ako sú napríklad hodiny hlasného čítania, literárne kvízy, recitačné alebo čitateľské súťaže, žiacke besedy o prečítaných knihách, besedy s rodičmi alebo starými rodičmi žiakov o obľúbených knihách, besedy so spisovateľmi alebo s ilustrátormi, návštevy školskej knižnice alebo verejnej knižnice, rozhlasové relácie s cieľom priblížiť celej školskej komunite pridelenú partnerskú školu, vyučovacie hodiny zamerané na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v Slovenskej republike a v Českej republike.

Školskí koordinátori v stredných školách tvorbu záložiek dopĺňajú sprievodnými čitateľskými aktivitami, ako sú  žiacke besedy a prezentácie o živote a literárnej tvorbe Pavla Országha Hviezdoslava a Boženy Slančíkovej-Timravy formou krátkych referátov, slohových prác alebo powerpointových prezentácií, vyučovacie hodiny zamerané na spoločné čítanie alebo počúvanie audio nahrávok najvýznamnejších literárnych diel od uvedených  slovenských literárnych osobností, tvorivé čitateľské dielne alebo aj čitateľské jarmoky, literárne exkurzie, návštevy školskej knižnice alebo verejnej knižnice.

Školy si zároveň prostredníctvom elektronickej pošty spoločne dohadujú aj konkrétny termín výmeny záložiek a spôsob ich zaslania. Mnohé české i slovenské školy budú do balíka pre svojich kamarátov vkladať okrem záložiek aj rozprávkové knihy, knihy s regionálnou tematikou, školské časopisy a ročenky, rôzne darčekové predmety či erby obcí a miest.

Výmena záložiek je súčasťou 12. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a 10. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Hlavným organizátorom projektu je Slovenská pedagogická knižnica.

Bližšie informácie o uvedených projektoch sú k dispozícii na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

 

 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku