Navigácia
Skočiť na obsah

Zákon o športe - otázky, odpovede a informácie


Metodické usmernenie č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov

Zákon predpokladá automatickú spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov u všetkých právnických osôb zapísaných v registri právnických osôb v športe, ak sa nepreukáže opak. Táto spôsobilosť sa nemusí sa overovať. Je na strane prijímateľa, ak vo svojej žiadosti o poskytnutie dotácie čestne vyhlási, že tieto podmienky spĺňa (zákon stanovuje povinnosť zapisovať do registra spôsobilosť iba prijímateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu - a to nie sú prostriedky z rozpočtov územnej samosprávy).

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 ZoŠ je zákonnou podmienkou iba na poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu (vo forme príspevku na športový poukaz, príspevku na národný športový projekt, príspevku uznanému športu a lebo dotácie) a sponzorského. Rozpočet územnej samosprávy nie je štátnym rozpočtom, a preto spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov nie je zákonnou podmienkou na poskytnutie prostriedkov od orgánov územnej samosprávy formou dotácie, príspevku alebo aj inak. To však nevylučuje to, aby si v rámci podmienok na poskytnutie prostriedkov z rozpočtov subjektov územnej samosprávy (VÚC, obce alebo mesta), orgány konrétnej územnej samosprávy samé iniciatívne určili spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov ako ďalšiu podmienku na poskytnutie verejných prostriedkov (príspevkov, dotácií a pod.), ktorými disponujú územné samosprávy, športovým organizáciám.

§ 19 až 23 sa netýka len národných športových zväzov ale aj všetkých športových organizácií (najmä klubov), ktoré majú právnu formu občianskeho združenia a budú dostávať prostriedky z verejných zdrojov alebo sponzorské. Aj tieto športové organizácie by si mali otestovať svoje stanovy v tom smere, či ich činnosť upravená stanovami a ostatnými predpismi je v súlade s § 19 až 23 ZoŠ, pričom treba myslieť na to, že informácie o športovej organizácii vrátane jej stanov bude povinne verejne prístupné. Ak ktokoľvek zistí, že činnosť športovej organizácie nie je v súlade s § 19 až 23 ZoŠ a oznámi to ministerstvu školstva alebo hlavnému kontrolórovi športu, športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a teda nebude môcť prijať prostriedky zo štátneho rozpočtu (napr. príspevok na športový poukaz) ani sponzorské, až dovtedy kým zistený nedostatok nenapraví a jej činnosť nebude v súlade s §19 až 23 ZoŠ.
§ 66, ods. 1, písm. b) hovorí o tom, aby bola „...činnost v súlade s §19 až 23...“, a nie o tom aby mali stanovy v súlade s uvedenými paragrafmi (postačuje preto čestné vyhlásenie žiadateľa) - áno táto povinnosť sa týka aj športovej organizácie s právnou formou občianskeho združenia
§ 66, ods. 1, písm. d) - hovorí o tom, že osobitný účet na príjem verejných prostriedkov si musia športové organiácie zriadiť, aj keď dostanú 1 cent. Ak športová organizácia nie je prijímateľom verejných prostriedkov ale sponzorského, splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, športová organizácia v takom prípade môže využiť tzv. transparentný účet alebo môže vykazovať použitie sponzorského v IS športu.Prezentácia pripravená Učenou právnickou spoločnosťou, ktorá bola prezentovaná na stretnutí ministerstva so športovými zväzmi (klik)

Skočiť na začiatok stránky