Zákon o športe – odpovede na najčastejšie otázky

Rezort školstva opakovane zaznamenáva, že v rámci niektorých medializovaných výstupov k zákonu o športe sa uvádzajú informácie, ktoré sú zavádzajúce a nie sú v súlade s návrhom predloženým do NR SR, vrátane schváleného pozmeňujúceho návrhu. Pripravili sme preto Q and A na najčastejšie otázky k novému zákonu o športe, na ktorom rezort školstva pracoval približne dva roky a obsahuje zmeny, ktoré budú nepochybne prínosom pre život športových klubov, ako aj zväzov.

K TRANSPARENTNOSTI PROCESOV A KOMUNIKÁCIE SO ŠPORTOVÝM HNUTÍM

V priebehu prípravy novely zákona o športe boli so všetkými národnými športovými zväzmi (ďalej „NŠZ“) a národnými športovými organizáciami (ďalej „NŠO“) komunikované a prezentované tézy. Zástupcovia mnohých športových organizácií boli členmi pracovných skupín na viaceré témy. Okrem možnosti vyjadrenia sa k prezentovaným témam, športová obec dostala dvakrát priestor aj na oficiálne vyjadrenie v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) v riadnom legislatívnom procese.

V rámci MPK rezort školstva zorganizoval rozporové konania s povinne pripomienkujúcimi subjektmi a so všetkými športovými organizáciami, ktoré predložili zásadné pripomienky. Nie vždy sa našla zhoda, avšak v množstve prípadov sa pripomienky zapracovali alebo sa dospelo ku kompromisnému riešeniu. Napríklad v rámci rozporového konania so Slovenským olympijským a športovým výborom (ďalej „SOŠV“) bola akceptovaná polovica zásadných pripomienok.

K NEPRIMERANÝM ZÁSAHOM DO AUTONÓMIE ŠPORTU, KONTROLNÝM ORGÁNOM A PREKÁŽKAM BRÁNIACIM V ROZVOJI ŠPORTU

Ministerstvo plne rešpektuje postavenie členov športového hnutia a podiel zodpovednosti jednotlivých NŠZ a NŠO na rozvoji športu na Slovensku. Je však potrebné uviesť, že v rámci novej zákonnej úpravy boli zohľadnené aj pripomienky a podnety kontrolných orgánov na strane štátu (Najvyšší kontrolný úrad, Úrad vládneho auditu, Hlavný kontrolór športu) z ich kontrolnej činnosti v športových organizáciách. Hlavnými z nich sú zvýšená miera kontrolnej činnosti, ako aj transparentnosť hospodárenia a rozhodovania orgánov NŠZ.

Zavedenie 7-dňovej lehoty medzi štartmi aktívneho športovca do 23 rokov na súťaži je práve takým opatrením, ktoré výrazným spôsobom podporí pravidelne športujúcu mládež.

V prípade zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov ide len o povinnosť ich vyhotovenia a uchovania pre zákonom ustanovený účel, čím je v prípade najvyššieho výkonného orgánu národného športového zväzu len potreba kontroly zo strany kontrolného orgánu.

K NESPRÁVNEJ A NEJASNEJ FORMULÁCII

Terminológia definovaná v aktuálnom zákone o športe nie je vo viacerých prípadoch jednoznačná a z pohľadu potreby regulácie a aplikačnej praxe využívaná, preto bola táto skutočnosť premietnutá do novej úpravy. Za všetky úpravy spomenieme napr. definíciu vrcholového športu, talentovaného športovca alebo športu pre všetkých, pričom v prípade podpory tzv. „nesúťažného športu“ sa pojem šport pre všetkých síce vypúšťa, ale naďalej je možné, tak ako je to aj doteraz, podporiť aj projekty rozvoja pohybu a nesúťažného športu vo verejnom záujme. 

K ÚPRAVE ZMLÚV O PROFESIONÁLNOM VÝKONE ŠPORTU

K úprave pracovno-právnych vzťahov v športe, týkajúcej sa najmä profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch, ktorí budú v špeciálnom postavení SZČO, sa pristúpilo na podnet zväzov a najmä z dôvodu, že v praxi na základe aktuálne platnej úpravy už viac ako 90 % takýchto športovcov vykonáva profesionálny šport ako SZČO, čo môže v mnohých prípadoch znamenať, že to nie je v súlade so zákonom o dani z príjmov. Istým riešením by bolo zavedenie výnimky nižších odvodov športovcov v prípade, že by zostali výhradne v režime zamestnancov, čo však nebolo opakovane akceptované zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a dlhodobé tzv. „odvodové prázdniny“ v podstate športovcom smerom do budúcna výrazne uškodili.

K ZBYTOČNEJ INFORMATIZOVANOSTI ŠPORTU

Nový zákon o športe oproti medializovaným informáciám redukuje informačné povinnosti NŠZ a NŠO, pričom napr. vytvorenie registra financovania športu požadujú okrem vyššie uvedených kontrolných orgánov štátu aj poslanci NR SR.

K FINANCOVANIU ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY A PODPORE ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

Financovanie športovej infraštruktúry rieši systematicky zákon o Fonde na podporu športu. Aktuálne znenie zákona o športe explicitne neuvádza ako dotačný titul podporu tradičných športových podujatí, napriek tomu je podľa zákona v súčasnosti realizovaná. A práve naopak, aktuálna verzia návrhu zákona o športe rozoznáva organizáciu významných súťaží ako samostatný dotačný titul. Zároveň stále platí aktuálna úprava zákona o Fonde na podporu športu, v rámci ktorej je možné podporiť organizáciu významných medzinárodných podujatí na základe návrhu ministerstva.

K VYPUSTENIU INŠTITÚTU STRATY SPÔSOBILOSTI PRIJÍMATEĽA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV

Na základe tohto inštitútu alebo iných sankčných mechanizmov je aj podľa dnešného znenia zákona možné, aby športové organizácie prišli o finančné prostriedky štátu. Nedostatočnú kontrolu a vymožiteľnosť opravných prostriedkov ministerstvu pravidelne vytýkajú kontrolné orgány štátu.

Úlohou rezortu školstva je preto vytvoriť taký systém, aby sankcie boli adekvátne pochybeniam a aby bolo zohľadnené aj to, o ako závažné porušenie ide. Na základe komunikácie so zväzmi bola napr. zjemnená prísnosť ustanovenia o pozastavení možnosti čerpania verejných prostriedkov športovými organizáciami v období posledných 3 rokov v prípade spáchania správneho deliktu s tým, že k danému musí dôjsť opakovane, závažným spôsobom a v období posledných 2 rokov.

K FINANCOVANIU ŠPORTU A SKVALITŇOVANIU VZORCA NA ROZDEĽOVANIE FINANCIÍ

Návrh zákona o športe obsahuje viacero návrhov úprav samotného vzorca (napr. zavedenie paušálnej sumy pre všetky NŠZ na zabezpečenie administratívy) a skvalitnenia vstupných údajov do vzorca (napr. úprava definície aktívneho športovca). Zároveň sa realizuje prechod financovania zo zdroja odvodov z lotériových hier na odvody zo stávkových hier, a to z dôvodu logickej previazanosti stávkových hier, ktorých predmetom je šport, s financovaním športu. Táto úprava bude znamenať v najbližších rokoch nárast finančných prostriedkov na šport. Vzhľadom na možné medziročné rozdiely vo výške odvodov zo stávkových hier a schvaľovania rozpočtu na šport sa upravuje aj stabilita financovania športu tým, že medziročne nedôjde k poklesu finančných prostriedkov určených na šport. 

 

 

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky