Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch sa už takmer mesiac aplikuje v praxi

24.11.2009

     Od začiatku účinnosti zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch kontaktuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC) a Ministerstvo školstva SR so svojimi otázkami viac ako 350 pedagógov denne. Najčastejšie sa zaujímajú o to, do ktorého kariérového stupňa a kariérovej pozície majú byť zaradení so svojím súčasným vzdelaním a praxou.
    
Radia sa aj vedúci zamestnanci, ktorí sa chcú uistiť, či svojich zamestnancov zaradili do správnych platových tried a priznali im zodpovedajúce príplatky. Pýtajú sa aj na to, ako majú pre svojich učiteľov plánovať kontinuálne vzdelávanie a kto ho poskytuje.
     Už v priebehu októbra sa uskutočnil cyklus školení k zákonu a súvisiacim predpisom, ktoré boli určené riaditeľom škôl a školských zariadení. Zúčastnilo sa na nich takmer sedemtisíc pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa oboznámili s novými právnymi normami a spôsobom ich aplikácie v praxi.
      Informácie o kontinuálnom vzdelávaní poskytuje Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave na tel. č.: 02/48209432 a e-mailovej adrese info@mpc-edu.sk. Vhodnou pomôckou pre učiteľov a riaditeľov môžu byť aj dokumenty zverejnené na webstránke MŠ SR www.minedu.sk v časti Aktuálne témy. Na stiahnutie je tu k dispozícii znenie zákona (ďalšie predpisy sú v časti Legislatíva), prehľad zaraďovania pedagogických a odborných zamestnancov do platových tried, stupnice platových taríf aj vzor platového dekrétu. Kalendár školení a seminárov je zverejnený na webstránke MPC www.mpc-edu.sk v časti Aktuálne podujatia. Postupne budú na týchto stránkach zverejňované aj akreditované programy, ktoré posudzuje akreditačná rada. Servis k problematike zákona pravidelne poskytujú aj Učiteľské noviny.

Bratislava 24. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku