Základoškolská odborná činnosť otvorila svoj prvý ročník

  • Dátum: 29.04.2014
     V dňoch 24. a 25. apríla 2014 sa na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni uskutočnil pilotný ročník celoslovenskej odbornej súťaže Základoškolskej odbornej činnosti (ZOČ) určený pre žiakov základných škôl. Súťaž sa konala v rámci národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ a stala sa súčasťou už tradičnej odbornej súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti SOČ pre žiakov stredných odborných škôl.
     Cieľom súťaže je rozvoj tvorivého a kreatívneho myslenia žiakov a upevnenie ich odborných vedomostí a odborno-praktických schopností. Úlohou žiaka ZŠ bolo spracovať teoretickú časť ešte pred začiatkom súťaže a poslať ju spolu s prihláškou do stanoveného termínu. Vybrať si mohli z 11 odborných zameraní s ohľadom na dosiahnuté vedomosti žiakov ZŠ z vyučovaných predmetov biológia a chémia, fyzika a technika. Výber tém vychádzal zo záujmov a záľub žiakov v školskej či mimoškolskej činnosti alebo podľa smerovania k budúcej voľbe povolania.
     Praktická časť súťaže je  ústna prezentácia pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou. Žiaci predstavujú dôležité zistenia a výstupy svojich prác pomocou prezentácie alebo predvedením výrobku. Každý projekt, ktorý si žiak vybral i s pomocou učiteľa, si vyžadoval stanovenie čiastkových krokov a určenie stanoveného cieľa. Takto mohol v závere zhodnotiť, čo sa mu podarilo. 
     V prvom ročníku Základoškolskej odbornej činnosti sa zúčastnilo 97 žiakov z celého Slovenska. Práce a výsledky prezentovali pred trojčlennou porotou zloženou z odborných hodnotiteľov súťaže. Skúsenosti získali od starších žiakov zo stredných odborných škôl, ktorí svoje výsledky prezentovali na nedávnej súťaži SOČ.
     Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Kristína Klepancová zo ZŠ v Michalovciach, Vendelín Horváth ZŠ Sereď, Matej Ihring ZŠ Žiar nad Hronom, Boris Pňaček zo ZŠ Hlohovec, Michal Pancák zo ZŠ Vranov nad Topľou, Michal Lauko a Tomáš Pivarči zo ZŠ v Nitre, Tatiana Cichá zo ZŠ Stropkov, Adrian Komanek zo ZŠ Nové Zámky, Martin Kovalčík zo ZŠ Prešov, Marek Kováč a Jakub Marcinek zo ZŠ Levice a Filip Nedbal a Andrej Paučo zo ZŠ Lučenec.
     Žiaci na prvých troch miestach si prevzali diplom a pamätnú medailu. Absolútni víťazi z 11 kategórií získali zároveň aj osobitnú cenu - zahraničnú exkurziu s prednáškou do vedeckého centra vo švajčiarskom CERNe.
     Súťaž hodnotili žiaci a ich učitelia ako veľmi prínosnú pre ich kariérny a odborný rozvoj a väčšina zúčastnených by sa do nej rada zapojila aj budúci rok. „Týmito súťažami chceme podporiť nielen talent žiakov už na základných školách, ale zvýšiť ich záujem a motiváciu o štúdium na stredných odborných školách,“ dodala manažérka publicity národného projektu Lenka Horáková.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku