Základné dokumenty VEGA

Základné dokumenty, ktoré vymedzujú pôsobenie a činnosť VEGA. Ide o štatút, pravidlá a rokovacie poriadky orgánov VEGA.

V súlade so zákonom č. 7/2024 Z. z. zo 16.1.2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa názov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky automaticky mení a upravuje vo všetkých vnútorných predpisoch a dokumentoch VEGA. Od 1.2.2024 sa bude používať nový názov "Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky" v príslušných gramatických tvaroch (skratka MŠVVaŠ SR sa nahrádza skratkou MŠVVaM SR).

Skočiť na začiatok stránky