Základné dokumenty KEGA

Základné dokumenty, ktoré vymedzujú pôsobenie a činnosť KEGA. Ide o štatút, pravidlá a rokovacie poriadky orgánov KEGA.

V súlade so zákonom č. 37/2010 Z. z. z 20. 1. 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa pôvodný názov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky automaticky mení a upravuje vo všetkých vnútorných predpisoch a dokumentoch. Od 1. 7. 2010 sa bude používať nový názov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v príslušných gramatických tvaroch (skratka MŠ SR sa nahrádza skratkou MŠVVaŠ SR).

  • Rokovacie poriadky orgánov KEGA
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku