Zahraničné mobility pre učiteľov zapojených SOŠ

      Po úspešnom spustení národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania sa môžu pedagógovia zapojených stredných odborných škôl zúčastniť na zahraničných pracovných cestách, a tak získať vedomosti, skúsenosti a zručnosti napríklad o duálnom systéme vzdelávania, spolupráci škôl so zamestnávateľmi, o výkone odbornej praxe, prípadne o odbornom vzdelávaní a príprave.  
     Model vzdelávania predstavujúci kombináciu teórie s praxou je už dlhšie obdobie súčasťou vzdelávacieho systému vo viacerých štátoch. Napríklad v Rakúsku, Nemecku, Nórsku, Litve, Fínsku, Lotyšsku či štátoch Beneluxu. Cieľom jednej z čiastkových aktivít národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania s názvom „Mobility“ je maximálne využitie a výmena skúseností so zahraničnými partnerskými inštitúciami, ktoré sa venujú problematike odborného vzdelávania a prípravy v štátoch Európskej únie a členov Európskeho združenia voľného obchodu.  
      Odborní pedagógovia prostredníctvom mobilít navštívia krajiny s rozvinutým systémom duálneho vzdelávania, vďaka čomu získajú prístup k novým poznatkom, ktoré budú môcť aplikovať  vo vyučovacom procese na domácich stredných odborných školách.
     Hlavným ťažiskom tohto systému je prispôsobovanie vzdelávania požiadavkám a potrebám hospodárstva, čoho následkom je optimalizácia učebných osnov na stredných odborných školách a zároveň zníženie nezamestnanosti ich absolventov.
      Finančné prostriedky vyčlenené na zahraničné mobility z národného projektu tvoria sumu 145 000 eur.  Predpokladáme, že mobilít sa zúčastní 225 učiteľov odborných predmetov. Zapojiť sa môžu učitelia zo SOŠ, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Realizácia mobilít sa predpokladá od mesiaca september 2014 a pôjde o pobyty v rozmedzí 3 až 14 dní.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky