Navigácia

Zahraničná finančná pomoc

Švajčiarsky finančný mechanizmus vytvára nové možnosti finančnej podpory pre 10 nových členských krajín EÚ vo forme nenávratných grantov. Finančný príspevok predstavuje kompenzáciu za výhody, ktoré získa Švajčiarsko prístupom na trh rozšírenej Európskej únie. Súčasne so vstupom do Európskej únie sa Slovenská republika stala členom Európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area, skratka EEA), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu. Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc v celkovej ročnej sume 13,36 mil. EUR.
Skočiť na začiatok stránky