Začína sa výstavba špičkových univerzitných pracovísk na Žilinskej univerzite

  • Dátum: 16.06.2014
     Žilinská univerzita (ŽU) v Žiline sa rozrastá. V piatok 13. júna 2014 bol za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča položený základný kameň dvoch nových vedeckých pracovísk.  Výskumné centrum ŽU a Univerzitný vedecký park ŽU by mali podporiť špičkový výskum a zlepšiť prepojenie výskumnej a podnikovej sféry.  Žilinské pracoviská budú orientované na dopravnú infraštruktúru, progresívne materiály a inteligentné budovy.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič položením základného kameňa symbolicky odštartoval proces výstavby týchto unikátnych špičkových pracovísk. Slávnostný akt sa uskutočnil v areáli ŽU v Žiline za prítomnosti rektorky univerzity Tatiany Čorejovej, predstaviteľov mesta, samosprávneho kraja i dodávateľov stavby.
     Oba projekty sú financované z operačného programu Výskum a vývoj. Na výstavbu 15 špičkových laboratórií Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity bolo z eurofondov vyčlenených 34,8 mil. eur, zo štátneho rozpočtu 4,1 mil. eur a prostriedky vo výške 2,2 mil. eur si z vlastných zdrojov zabezpečí samotná vysoká škola. Úlohou vedeckého parku bude uskutočňovať výskum v oblasti inteligentných dopravných a výrobných systémov, nových materiálov (technológií) a informačno-komunikačných technológií.
     Celkové náklady na realizáciu projektu Výskumné centrum Žilinskej univerzity predstavujú takmer 25,8 mil. eur. Rovnako aj v tomto prípade ide o viaczdrojové financovanie. Konkrétne z eurofondov na úrovni 21,8 mil. eur, zo štátneho rozpočtu s objemom 2,6 mil. eur a z vlastných zdrojov vysokej školy vo výške 1,4 mil. eur. Špecializované laboratóriá budú zamerané na hodnotenie stavu dopravnej infraštruktúry, hodnotenie vlastností materiálov pre dopravné prostriedky a dopravnú cestu či riadenie inteligentných budov.
     Realizátormi projektov je Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným, a. s. v Žiline. Výstavba oboch špecializovaných pracovísk je naplánovaná do konca júna 2015.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku