Začala sa spolupráca na posilnenie globálneho vzdelávania na Slovensku

  • Foto: TASR
  • Dátum: 19.01.2021

Podpora a rozvoj aktivít na posilnenie globálneho vzdelávania na Slovensku. To je hlavným cieľom spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Európskou sieťou pre globálne vzdelávanie (GENE).

ilustračná foto

Posilnenie globálneho vzdelávania na Slovensku vychádza zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce na roky 2019 – 2023, ako aj z Agendy 2030 a iných príslušných predpisov.

Kooperácia rezortov spolu s GENE zaistí súdržnosť politík a komunikáciu s kľúčovými stranami zapojenými do globálneho vzdelávania ako napríklad ministerstvá, ich útvary, ich priamo riadené organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie, či samosprávy, s ktorými bude podľa potreby nadviazaná spolupráca. Zámerom je dosiahnuť synergiu, prehĺbiť a rozšíriť vplyv vzdelávacích činností v oblasti globálneho vzdelávania na Slovensku.

Národný proces konzultácií o globálnom vzdelávaní zahŕňa najmä:

  • definovanie národných priorít v oblasti globálneho vzdelávania,
  • zorganizovanie národného seminára o globálnom vzdelávaní,
  • podporu vytvorenia národného akčného plánu alebo stratégie pre globálne vzdelávanie,
  • technickú podporu pre globálne vzdelávanie a učenie sa, čerpajúc z osvedčených postupov iných európskych krajín.

GENE sa usiluje o to, aby raz mali všetci ľudia v Európe v solidárnosti s ľuďmi na celom svete prístup ku kvalitnému globálnemu vzdelávaniu. V rámci snahy zabezpečiť vyššiu národnú podporu, kvalitu a dosah v oblasti globálneho vzdelávania v európskych krajinách, podporuje sieť GENE rozvoj národných štruktúr, financovania a podporných mechanizmov s finančnou podporou Európskej komisie, ministerstiev a národných agentúr zapojených do siete GENE.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku