Začala sa odborná diskusia k pripravovaným zmenám v oblasti vysokého školstva

28.11.2016
     Na pôde ministerstva školstva sa začala odborná diskusia k tézam Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva, ktoré predstavujú celkový rámec pripravovaných zmien. Ciele národného programu zverejnil rezort školstva 14. novembra 2016 na svojej webovej stránke http://www.minedu.sk/ciele-narodneho-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania-pre-oblast-vysokeho-skolstva/.
     Na stretnutí pri okrúhlom stole sa stretol expertný tím tvorcov tohto zásadného dokumentu s predstaviteľmi akademickej obce. Odborné diskusie budú pokračovať aj v ďalšom týždni.
     Po ich ukončení pripraví tím expertov rozpracovanú verziu národného programu, ktorú ministerstvo predloží na diskusiu širšej verejnosti. Dokument má byť predložený na rokovanie vlády SR a následne parlamentu v prvom štvrťroku budúceho roku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku