Za novelu zákona o financovaní regionálneho školstva hlasovalo viac ako 100 poslancov

     Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení by mala začať platiť (s výnimkou niektorých ustanovení) už od septembra tohto roka. Na svojom dnešnom zasadnutí ju schválili poslanci Národnej rady SR, a to 101 hlasmi. Jeden poslanec hlasoval proti návrhu, 45 členovia zákonodarného zboru sa zdržali hlasovania. Ministerstvo školstva víta, že novela zákona našla podporu naprieč celým politickým spektrom. V prípade, ak ju prezident SR podpíše, niektoré opatrenia budú môcť byť aplikované do praxe už s príchodom nového školského roka. 
     Návrh zákona prinesie spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov, rozšírenie finančného príspevku na dopravu žiakov do škôl a obcí, v ktorých nie je zriadená základná škola z titulu vyučovacieho jazyka, rozšírenie poskytovania príspevku na vzdelávanie a výchovu detí v materských školách pre deti, ktorých rodičia sú poberateľom pomoci v hmotnej núdzi a rôzne ďalšie opatrenia.
   Zámerom ministerstva rozšíriť finančný príspevok pre materské školy je zabezpečiť predškolské vzdelávanie čo najväčšiemu okruhu detí, za ktoré bude štát uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie. Po novom budú do tejto kategórie patriť aj deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, pričom príspevok bude poskytovať štát počas celej doby ich dochádzky do materskej školy. Doteraz naň majú nárok len deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky Toto opatrenie zlepší dostupnosť vzdelávania pre 5 410 detí materských škôl (6 %) vo veku 2 až 4 rokov a predstavuje výraznú pomoc pre deti v predškolskom veku zo sociálne znevýhodneného prostredia.
     Zmeny čakajú aj príspevok na dopravu. MŠVVaŠ SR ho v súčasnosti poskytuje na dopravu žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl do školy a späť do miesta trvalého pobytu, ak nemajú v obci zriadenú základnú školu. Podmienkou je uzatvorenie školského obvodu medzi obcou, v ktorej má žiak trvalý pobyt a obcou, v ktorej navštevuje základnú školu. V súčasnosti však nedostávajú finančné prostriedky na dopravné žiaci z obcí, v ktorých je zriadená základná škola s konkrétnym vyučovacím jazykom, ale žiaci majú záujem vzdelávať sa v jazyku národnostnej menšiny.
     V súlade s Programovým vyhlásením vlády SR sa preto v návrhu navrhovalo odstrániť tento stav a prideľovať finančné prostriedky na dopravu žiaka do školy a späť z obce, kde nie je zriadená základná škola s príslušným vyučovacím jazykom, a to do najbližšej základnej školy s príslušným vyučovacím jazykom. Zmena sa dotkne asi 20 % žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny (asi 5 900 žiakov) a asi 1 % žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (asi 4 520 žiakov), čo spolu predstavuje pomoc pre  10 420 žiakov.
 
Prehľad základných zmien, ktoré schválený zákon prináša:
- spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl prostredníctvom výpočtu koeficientu kvalifikačnej štruktúry tak, aby zohľadňoval aj prax pedagogických zamestnancov,
- poskytovanie finančných prostriedkov na rozvoj škôl a školských zariadení v rámci dotácií a rozvojových projektov,
- poskytovanie finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy z obcí, v ktorých nie je zriadená základná škola alebo jej časť, najmä z dôvodu vyučovacieho jazyka,
- poskytovanie príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode u žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií  2-krát za štúdium,
- rozšírenie poskytovania príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách,
- zníženie administratívnej záťaže škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov a pod.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky