Vzor listu pre opravu údajov

Na webovom sídle je zverejnený vzor listu, ktorým môže škola nahlásiť žiakov so ŠVVP z dôvodu SZP, ktorí dostali vyjadrenie od CPPPaP po 30. septembri 2016 a škola ich preto neuviedla v Eduzbere. Škola môže údaje o zmenenom počte žiakov so ŠVVP z dôvodu SZP nahlásiť  osobitným listom do 15. novembra 2016.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku