Navigácia

Vzdelávanie v profesijnom rozvoji

PROFESIJNÝ ROZVOJ

Profesijný rozvoj je proces rozvíjania, prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií, získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkon činnosti vedúceho odborného zamestnanca, získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa, overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti alebo využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií. Upravuje ho zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom vzdelávania; za vzdelávanie sa považuje aj odborná stáž, tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo umeleckej, sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v profesijnom rozvoji sa organizuje ako:

 • kvalifikačné vzdelávanie,
 • funkčné vzdelávanie,
 • špecializačné vzdelávanie,
 • adaptačné vzdelávanie,
 • predatestačné vzdelávanie,
 • inovačné vzdelávanie,
 • aktualizačné vzdelávanie.

Vzdelávanie sa poskytuje ako jednoduchý program vzdelávania, ktorý je uceleným programom určovania, dosahovania a overovania cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávania, jeho hodnotenia, organizácie a riadenia, alebo program vzdelávania členený na moduly; modulom programu vzdelávania je samostatná, ucelená, záväzná, časová a obsahová jednotka.

Program vzdelávania členený na moduly obsahuje základný modul a najmenej jeden rozširujúci modul. Absolvovanie základného modulu je podmienkou pre absolvovanie rozširujúceho modulu.

Základné pojmy:

Kvalifikačné vzdelávanie

Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca, v kategórii učiteľ na vyučovanie ďalších aprobačných predmetov alebo predmetov podľa príslušného štátneho vzdelávacieho programu, v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ, v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o vzdelávanie pedagogického zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, v ďalšej kategórii odborného zamestnanca, v triedach a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Kvalifikačné vzdelávanie sa organizuje ako doplňujúce pedagogické štúdium a ako rozširujúce štúdium. Poskytovateľom kvalifikačného vzdelávania je vysoká škola, organizácia zriadená ministerstvom školstva, iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva.

Doplňujúce pedagogické štúdium

Poskytuje vysoká škola:

 • ktorá uskutočňuje učiteľský študijný program ako program členený na moduly a podľa príslušného študijného programu. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak,
 • ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca, ako rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia podľa príslušného študijného programu. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak.

Vysoká škola, ktorá neuskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako jednoduchý program v rozsahu najmenej 200 hodín. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje ministerstvo školstva.

Organizácia zriadená ministerstvom školstva a iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako program členený na moduly. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje ministerstvo školstva.

Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov profesijných predmetov policajných škôl môže poskytovať len Akadémia Policajného zboru v Bratislave a stredných zdravotníckych škôl môže poskytovať len Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

Rozširujúce štúdium

Poskytuje vysoká škola:

 • ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, organizuje rozširujúce štúdium ako jednoduchý program podľa príslušného študijného programu. Program rozširujúceho štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak.

Organizácia zriadená ministerstvom školstva a iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva organizuje:

 • rozširujúce štúdium ako jednoduchý program v rozsahu najmenej 200 hodín. Odborným garantom rozširujúceho štúdia je odborník s najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent alebo umelecko-pedagogickým titulom docent v študijnom odbore, ktorý sa týka obsahu rozširujúceho štúdia. Program rozširujúceho štúdia schvaľuje ministerstvo školstva.

Funkčné vzdelávanie

Cieľom funkčného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Poskytovateľom je vysoká škola ktorá uskutočňuje študijný program zameraný na manažment výchovy a vzdelávania alebo učiteľský študijný program a študijný program zameraný na manažment výchovy a vzdelávania. Ďalším poskytovateľom je organizácia zriadená ministerstvom školstva, katolícke pedagogické a katechetické centrum alebo registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá je zriaďovateľom, iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie zamerané na manažment výchovy a vzdelávania.

Absolvovanie funkčného vzdelávania sa nevyžaduje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorý získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania.

Špecializačné vzdelávanie

Cieľom špecializačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností.

Poskytovateľom špecializačného vzdelávania je:

 • vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie vyžadované na výkon pracovnej činnosti
 • stredná odborná škola
 • organizácia zriadená ministerstvom školstva
 • katolícke pedagogické a katechetické centrum
 • národný športový zväz v príslušnom druhu športu alebo športová organizácia poverená týmto národným športovým zväzom, ak ide o špecializačné vzdelávanie na výkon špecializovanej činnosti v oblasti rozvoja športových zručností detí a žiakov a získavania základov konkrétneho druhu športu,
 • iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie zamerané na obsah špecializovanej činnosti v príslušnej kariérovej pozícii.

Adaptačné vzdelávanie

Cieľom adaptačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec.

Poskytovateľom adaptačného vzdelávania je:

 • škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci a organizácia zriadená ministerstvom školstva.

Začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca zaradí riaditeľ do adaptačného vzdelávania najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru bez ohľadu na splnenie kvalifikačných predpokladov začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca.

Predatestačné vzdelávanie

Cieľom predatestačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa.

Poskytovateľom predatestačného vzdelávania je atestačná organizácia.

Inovačné vzdelávanie

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.

Poskytovateľom inovačného vzdelávania je:

 • vysoká škola,
 • organizácia zriadená ministerstvom školstva,
 • organizácia zriadená iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • katolícke pedagogické a katechetické centrum,
 • škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci,
 • zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
 • iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie.

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín.

Aktualizačné vzdelávanie

Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci je udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je:

 • škola,
 • školské zariadenie,
 • zariadenie sociálnej pomoci,
 • zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.

Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania v rozsahu najmenej 10 hodín za školský rok a najviac 24 hodín za školský rok.

Atestácia

Atestácia je štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, pre príslušný kariérový stupeň, získaných vzdelávaním, sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti.

Atestáciu môže organizovať atestačná organizácia, ktorou je:

 • vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
 • vysoká škola, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti, okrem vysokej školy uvedenej v predchádzajúcom bode,
 • stredná škola, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,
 • stavovská organizácia a profesijná organizácia, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,
 • organizácia zriadená ministerstvom školstva,
 • Akadémia Policajného zboru v Bratislave, ak ide o atestáciu učiteľa profesijných predmetov školy zriadenej ministerstvom vnútra,
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ak ide o atestáciu učiteľa profesijných predmetov strednej zdravotníckej školy,
 • iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva na organizovanie atestácií.

Profesijný štandard

Profesijný štandard vymedzuje súbor profesijných kompetencií potrebných na zaradenie do kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca alebo do kategórie odborného zamestnanca, kariérového stupňa alebo kariérovej pozície.

Profesijný štandard začínajúceho pedagogického zamestnanca a profesijný štandard začínajúceho odborného zamestnanca je záväzný pre štátny vzdelávací program príslušného odboru vzdelávania a pre opis príslušného študijného odboru.

Profesijné štandardy v nadväznosti na stupeň vzdelania pre jednotlivé kategórie, podkategórie, kariérové stupne a kariérové pozície vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle ministerstvo školstva.

Kariérový stupeň

Kariérový stupeň vyjadruje náročnosť výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a mieru osvojenia si profesijných kompetencií.

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa:

 • začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
 • samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Kariérové pozícia

Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti.

Pedagogický zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách:

 • uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
 • triedny učiteľ,
 • zodpovedný vychovávateľ,
 • vedúci predmetovej komisie
 • vedúci vzdelávacej oblasti,
 • vedúci metodického združenia,
 • vedúci študijného odboru,
 • vedúci záujmovej oblasti alebo vedúci oddelenia,
 • výchovný poradca,
 • kariérový poradca,
 • školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní,
 • školský špecialista vo výchove a vzdelávaní
 • supervízor,
 • koordinátor školského podporného tímu,
 • školský digitálny koordinátor.

Odborný zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách:

 • uvádzajúci odborný zamestnanec,
 • kariérový poradca,
 • výchovný poradca,
 • supervízor
 • koordinátor školského podporného tímu.

Dotazník na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania

V súlade s § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 138/2019 Z. z.“) povinnosťou pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie. Profesijné kompetencie si pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec udržiava a rozvíja prostredníctvom ďalšieho profesijného rozvoja. Profesijný rozvoj sa v súlade s § 40 ods. 3 písm. a) zákona 138/2019 Z. z. uskutočňuje prostredníctvom vzdelávania.

Poskytovateľ vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je v súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona 138/2019 Z. z. povinný získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča pri získavaní hodnotenia uskutočneného vzdelávania jeho poskytovateľom využívať priložený Dotazník na hodnotenie kvality uskutočňovaného vzdelávania v profesijnom rozvoji (ďalej len „dotazník“). Dotazník je možné využívať na hodnotenie kvality každého druhu vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vrátane hodnotenia kvality

 • kvalifikačného vzdelávania ako programu doplňujúceho pedagogického štúdia, modulu doplňujúceho pedagogického štúdia, programu rozširujúceho štúdia,
 • modulov funkčného vzdelávania,
 • špecializačného vzdelávania,
 • inovačného vzdelávania,
 • aktualizačného vzdelávania,
 • adaptačného vzdelávania a
 • predatestačného vzdelávania.

Dotazník bol schválený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 8. júla 2020.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky