Vzdelávanie pre oblasť IT reaguje na aktuálne trendy, vysokoškoláci majú v ponuke nové predmety

03.03.2020
     Vysokoškoláci s ambíciou uplatniť sa v IT sektore majú možnosť využiť nové a inovované predmety. Vďaka činnosti takzvaného Kompetenčného centra pre vzdelávanie na vysokých školách si môžu zvoliť z viacerých z nich. Centrum pvzniklo v roku 2016. Je jednou z aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
     Inovovať vzdelávací proces v IT oblasti na vysokých školách má však počas celého obdobia jeho realizácie (2016 – 2020). Výstupmi sú nové a inovované vysokoškolské predmety a študijné programy pre informatikov a neinformatikov na vysokých školách. Obsah vysokoškolských predmetov sa tvorí, reviduje a aktualizuje na všetkých piatich partnerských univerzitách národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre).
     Z pohľadu čísel, o nových a inovovaných predmetoch, hovoríme napríklad o 19 predmetoch zameraných na dátovú vedu, 13 predmetoch zameraných na internet vecí. Počítačové siete majú 14 nových predmetov a rovnako aj podnikovo-informačné systémy.
Súčasťou uvedených predmetov sú aj študijné materiály, ktorých cieľom je pripraviť absolventov neinformatických odborov pre pracovné uplatnenie sa v IT sektore. Tu hovoríme o troch predmetoch k dátovej vede a dvoch predmetoch v oblasti sieťovej akadémie. Jeden predmet je venovaný internetu vecí a až štyri sa týkajú podnikovo-informačných systémov.
     Päť partnerských vysokých škôl realizuje výučbu 57 nových a inovatívnych predmetov vyššie uvedeného odborného zamerania. Vďaka partnerským univerzitám ponúka národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie študentom v rámci študijných programov aj certifikované bloky „IT – prax.“ Majú zlepšiť vedomosti a praktické skúsenosti študentov – neinformatikov v oblasti informačných technológií.
     „Jedným z prínosov projektu z hľadiska udržateľnosti je akreditácia nového študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po prvýkrát sa bude realizovať v akademickom roku 2020/2021,“ hovorí profesor RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality na UPJŠ v Košiciach a zároveň garant projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
     Štruktúra predmetov a obsah študijných materiálov vznikali aj na základe intenzívnej spolupráce so zamestnancami IT firiem. Na základe ich recenzií môžu učitelia vysokých škôl tieto študijné materiály aktualizovať. Nové a inovované vysokoškolské predmety a študijné programy vytvárajú dlhodobo podnetné prostredie pre ďalší odborný rast a udržateľný systém prípravy odborníkov pre aktuálne a budúce potreby IT sektora na Slovensku.
   Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je na http://itakademia.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku