Navigácia

Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o vzdelávaní: Dárius Sheľský

Získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti trénera a inštruktora

Od 1. januára 2022 sa odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti „tréner“ podľa § 83 a na výkon odbornej činnosti „inštruktor“ podľa § 84 zákona o športe získava výhradne:
a) úspešným ukončením štúdia na vysokej škole v študijnom odbore šport alebo učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (len tréner),
b) úspešným ukončením štúdia na strednej športovej škole, alebo
c) úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy.

Ak osoba nadobudla odbornú spôsobilosť na výkon činnosti športového odborníka v akreditovanom vzdelávacom zariadení, ktoré získalo akreditáciu podľa § 103 ods. 1 zákona o športe, jej doklad o odbornej spôsobilosti stratil platnosť najneskôr 31. decembra 2021 a takáto osoba ak chce pokračovať vo výkone činnosti športového odborníka, musí nadobodnúť odbornú spôsobilosť jedným z vyššie uvedených spôsobov. Platnoť akreditácií subjektov, ktoré poskytovali vzdelávanie podľa dovtedajších predpisov, uplynula najneskôr 31. decembra 2021.

 

Získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti wellness pracovník – masérske služby

 

Najneskôr 31. decembra 2021 stratili platnosť doklady o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti "športový masér", na ktorú poskytovali vzdelávanie akreditované vzdelávacie zariadenia fomou kurzu "klasickej a športovej masáže", resp. obdobných kurzov. Od 1. januára 2019 je možné vykonávať masérske služby mimo zdravotníckeho zariadenia výhradne po nadobudnutí kvalifikácie "Wellness pracovník - masérske služby". Možnosti získania tejto kvalifikácie:

1. Osoba nadobudne čiastočnú kvalifikáciu absolvovaním vzdelávacieho programu "wellness pracovník - masérske služby" v niektorom z akreditovaných subjektov. Po úspešnom zložení skúšky absolvent nemôže vykonávať masérske služby vo vlastnom mene, ale napr. ako zamestnanec wellness zariadenia (pod dohľadom osoby s úplnou kvalifikáciou).

2. Osoba nadobudne úplnú kvalifikáciu úspešným zložením (spoplatnenej) skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Túto skúšku v súčasnosti vykonáva iba Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava. Skúšku môže absolvovať iba osoba, ktorá

a) preukáže sa dokladom o absolvovaní vzdelávacieho programu "wellness pracovník - masérske služby" a úspešnom zložení absolventskej skúšky, alebo
b) preukáže najmenej 5-ročnú prax v oblasti klasickej alebo športovej masáže - táto odborná prax sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa v oblasti klasickej alebo športovej masáže (v prípade praxe v závislej činnosti) alebo čestným vyhlásením a doložením potvrdenia zo sociálnej poisťovne (v prípade praxe ako SZČO).

Viac informácií o vykonaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na FTVŠ

Skočiť na začiatok stránky