Vzdelávanie na Slovensku čelí nedostatku učiteľov. Systémový problém slovenského školstva má návrhy riešení

Školstvo čelí problému s nedostatkom učiteľov. Podľa doterajších analýz Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude ročne chýbať 1 500 – 2 100 učiteľov. Z regionálneho pohľadu je výrazne horšia situácia v porovnaní s priemerom Slovenska v Bratislavskom kraji, najlepšia situácia je v Prešovskom kraji. Akútny nedostatok je najmä v prípade učiteľov fyziky, matematiky a informatiky, hrozba nedostatku učiteľov z dôvodu starnutia je najmä pri odborných predmetoch.

ilustračný obrázok

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) sa dlhodobo venuje problematike nedostatku učiteľov, ktorý je dôsledkom viacerých faktorov, napríklad nízkej atraktivity učiteľského povolania, ale aj rastu žiackej populácie, starnutia učiteľov a s tým súvisiacich odchodov do dôchodku. Podľa prieskumu IVP o zmenách potrebných na zatraktívnenie učiteľskej profesie  je potrebné venovať pozornosť vyššiemu finančnému ohodnoteniu, vyššiemu spoločenskému uznaniu profesie učiteľa, lepším pracovným podmienkam a podpore profesijného rastu.

Vzhľadom na nízky podiel platov voči vysokoškolsky vzdelaným zamestnancom, ktorý predstavuje 76 %, považuje za potrebné zvýšenie platových taríf, resp. je možné celospoločensky diskutovať o zavedení platového automatu. Keďže nedostatok učiteľov na Slovensku je najvýraznejší v Bratislavskom kraji, riešením by mohlo byť zavedenie regionálnych príplatkov, prípadne úprava normatívu podľa regiónov, napríklad prostredníctvom Koeficientu ekonomickej rovnováhy (KER). Ten by zohľadnil ekonomickú silu regiónu školy tak, ako už dnes existujúci Koeficient tepelnej náročnosti zohľadňuje tepelné pásmo lokality školy a množstvo ďalších koeficientov, ktoré prihliadajú na ďalšie objektívne skutočnosti ovplyvňujúce celkové náklady školy.

Riešenie predmetového nedostatku učiteľov vidia analytici vo zvýšení balíka na osobné príplatky a odmeny, ako aj v uplatnení stabilizačných pôžičiek v prípade študentov učiteľstva nedostatkových aprobácií. Nízky prechod absolventov učiteľstva do škôl a vysokú mieru odchodov začínajúcich učiteľov by na základe návrhov opatrení IVP mohlo čiastočne vyriešiť zvýhodnenie hypotéky a overenie využívania učiteľskej pôžičky. Za dôležité považujú aj podporu budovania vzťahov medzi rodinami, komunitou a školou, čo by mohlo viesť k postupnému zvyšovaniu spoločenského uznania učiteľov.

Zníženie základného úväzku začínajúceho a uvádzajúceho učiteľa by zase pomohlo zastaveniu veľkej fluktuácii začínajúcich učiteľov. Vzhľadom na to, že učitelia vnímajú obmedzené možnosti pre profesijný rast ako problém, odborníci navrhujú vyhodnotiť spokojnosť supervízorov a mentorov v regionálnych centrách podpory učiteľov a vytvoriť novú pozíciu - mentora pre riaditeľov.

Z prieskumov taktiež vyplýva, že časť učiteľov vníma prípravu na toto povolanie za nedostatočnú a zmienili sa aj o bariérach v kontinuálnom vzdelávaní. Preto je potrebné navrhnúť systém opatrení na zvýšenie kvality učiteľských študijných programov, zmapovať systém podpory učiteľov v kontinuálnom vzdelávaní a navrhnúť odporúčania. V neposlednom rade IVP MŠVVaŠ SR odporúča vytvoriť portál s dostupnými vzdelávacími aktivitami a možnosťou ich hodnotenia.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky