Vzdelávanie dospelých cudzincov - Education of adult foreigners


Vzdelávanie dospelých cudzincov
 
Vzdelávanie dospelých nad 18 rokov, ktorí už nie sú súčasťou formálneho vzdelávania, je na Slovensku zabezpečované prostredníctvom ďalšieho vzdelávania, ktoré prebieha v jednotlivých regiónoch.
 
Druhy ďalšieho vzdelávania:
 
• Ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe - vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie na výkon odbornej činnosti.
• Rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie.
• Kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch - doplnenie, rozšírenie, prehĺbenie alebo obnovenie kvalifikácie (úprava osobitnými predpismi); týka sa špecifických profesií ako napríklad učiteľov alebo zdravotníckeho personálu.
• Záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy a rozvíja svoju osobnosť.
 
Z legislatívy vyplýva povinnosť vzdelávacím inštitúciám, ktoré majú záujem o akreditáciu vzdelávacích programov, aby využívali informačný systém ďalšieho vzdelávania.
 
Informačný systém ďalšieho vzdelávania bol zriadený na základe zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a slúži ako informačno – poradenský nástroj podporujúci rozvoj ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike. ISDV je určený predovšetkým vzdelávacím inštitúciám uchádzajúcim sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a účastníkom vzdelávania, pre ktorých poskytuje základné informácie o akreditovaných programoch ďalšieho vzdelávania vo forme špecifikácie poskytovateľa vzdelávania, typov ponúkaných vzdelávacích programov a vzdelávacích modulov. 
 
Poskytuje základné informácie o procese overovania odbornej spôsobilosti a zoznam inštitúcií, ktorým boli vydané oprávnenia na vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti. 
 
ISDV zároveň slúži aj pre záujemcov o ďalšie vzdelávanie, ktorí v ňom môžu vyhľadávať dostupné vzdelávacie inštitúcie a programy v daných regiónoch. Úspešným absolvovaním akreditovaného kurzu a overením odbornej spôsobilosti uchádzač nadobudne predmetnú kvalifikáciu. Vzdelávacie programy, ako aj skúšky prebiehajú v štátnom jazyku.
 
Výhodami ďalšieho vzdelávania sú napríklad dĺžka trvania (kurzy sú kratšie a intenzívnejšie ako formálne vzdelávanie), dostupnosť a otvorenosť, nakoľko môže vzdelávacia inštitúcia vytvoriť program priamo s dominantnou firmou v danom regióne. Uchádzač si absolvovanie kurzu platí z vlastných zdrojov, no je možné využiť aj rôzne programy, ktoré uhrádzajú časť poplatkov (napr. REPAS, ktorý môžu využiť uchádzači o zamestnanie registrovaní na príslušných úradoch práce).
 
Educationof adult foreigners
 
The education of adults over the age of 18, who are no longer part of formal education, is provided in Slovakia through further education that takes place in regions.
 
Types of further education:
 
• Continuous VET in an accredited training program - leads to the completion, renewal, extension or deepening of qualification for professional activity.
• Requalification in an accredited training program leading to a partial qualification or a full qualification.
• Continuous education in educational programs - supplementation, extension, deepening or renewal of qualification (modification by special regulations); concerns specific professions such as teachers or medical staff.
• Interest-based education, civic education, senior education and other education where the learner further meets his / her interests and develops his / her personality.
 
Legislation obliges educational institutions interested in accrediting educational programs to use the Information system for further education (ISDV for short).
 
The information system of further education was established on the basis of Act no. 568/2009 on lifelong learning and on the amendment of some laws and serves as an information and counselling tool supporting the development of further education in the Slovak Republic. ISDV is intended primarily for educational institutions seeking accreditation of continuing education programs of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and participants in education, for which it provides basic information on accredited continuing education programs in the form of a training provider's specification, types of educational programs offered and training modules.
 
It provides basic information on the process of testing and the list of institutions licensed to perform the testing.
 
At the same time, ISDV also serves those interested in further education that can search for available educational institutions and programs in the regions concerned. Upon successful completion of the accredited course and the verification of professional competence, the candidate will acquire the qualification in question. Educational programs as well as examinations are in the state language.
 
The benefits of further education are, for example, duration (courses are shorter and more intense than formal education), accessibility and openness, as an educational institution can create a program directly with a dominant company in the region. The fee for a course is paid from the resources of the learner, but there are different programs that cover part of the fees (e.g. REPAS, which can be used by jobseekers registered with the relevant labour offices).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku