Vzdelávanie detí cudzincov - Education of children of foreigners


Vzdelávanie detí a žiakov cudzincov v regionálnom školstve

Prístup k vzdelávaciemu systému v regionálnom školstve (t.j. materské, základné, stredné školy vrátane špeciálnych)  podľa Čl. 27 ods. 1 Smernice  Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ je podľa platných zákonov v SR zabezpečený za rovnakých podmienok ako vlastným štátnym príslušníkom.
Vzdelávanie detí cudzincov v regionálnom školstve je legislatívne zabezpečené  zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§146) s účinnosťou od 1. septembra 2008.
Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách podľa školského zákona za tých istých podmienok ako občanom SR. Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka.
Nadväzujúca úprava je v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.     Podľa   § 10 ods. 12 odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne  zabezpečujú jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky.
V praxi sa to realizuje tak, že v prvom rade zákonný zástupca dieťaťa môže, ak ide o návštevu materskej školy a musí, ak sa to týka dieťaťa vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky  zapísať dieťa do školy. Ak sa to týka  maloletého dieťaťa  bez sprievodu, tak  koná príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   dovtedy, kým súdom nie je ustanovený poručník, resp. kým sa neujme svojej funkcie.
Povinnú školskú dochádzku rieši § 19 ods. 1 a 2 školského zákona. Povinná školská dochádzka v SR je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.
Riaditeľ školy po zistení úrovne  doterajšieho vzdelania dieťaťa ako aj jeho   ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu, atď.  ho zaradí do príslušného ročníka. Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok.
Následne riaditeľ školy v prípade potreby dieťaťa zabezpečí pedagogického zamestnanca na realizáciu jazykového kurzu slovenského jazyka. Zároveň riaditeľ školy požiada príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja o finančné prostriedky. 
Jazykové kurzy detí cudzincov sa financujú prostredníctvom dohodovacieho konania na základe žiadosti zriaďovateľa.
Podrobnosti o prijatí na štúdium na stredných školách sú uvedené v § 62 až 71 školského zákona. O prijatí žiaka na strednú školu rozhoduje riaditeľ školy. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR nemá kompetenciu rozhodovať o prijímaní žiakov na štúdium na stredných školách.
Žiaci, ktorí nemajú ukončené nižšie stredné vzdelanie, resp. nemajú doklad o jeho ukončení, nemôžu byť prijatí na stredné školy – študijné odbory  s maturitou. Legislatíva umožňuje získať vzdelanie poskytované základnou školou absolvovaním vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania, ktoré poskytujú základné školy a stredné odborné školy.
O uznaní dokladu o vzdelaní vydaného základnou školou v treťom štáte rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa   s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.
 
Regional education of children and pupils of foreigners
 
Access to the educational system in regional education (ie preschool, primary, secondary schools, including special education) is regulated under Art. 27 Par. 1 of the Directive no. 2011/95 /EU of the European Parliament and of the Council, which means that the law in the Slovak Republic treats access to education of children of foreign citizens under the same conditions as the children of nationals.
The education of children of foreigners in regional education is legally ensured by Act no. 245/2008 Coll. on education and training (the Education Act) and on the amendment and supplementation of some laws as amended (§146) with effect from 1 September 2008.
The children of foreign citizens authorized to stay in the territory of the Slovak Republic, children of asylum seekers and Slovaks living abroad are provided with education and training, accommodation and meals in schools under the Education Act, applying the same conditions as citizens of the Slovak Republic. For children of foreigners, basic and expanding language courses of the state language can be organized to remove language barriers.
The subsequent amendment is in Act no. 596/2003 Coll. on state administration in education and school self-government and on amendments and supplements to some laws as amended. According to § 10 par. 12 departments of education of district offices at the corresponding region in cooperation with local authorities organize and financially provide language courses for children of foreigners authorized to stay in the territory of the Slovak Republic.
In practice, this is done in a way that, in the first place, the child's legal guardian in the case of a kindergartener may, and in the case of pupil at the age of compulsory school attendance has to enroll the child in school. As far as the unaccompanied minor is concerned, then the competent authority for social protection of children is in charge, until the court has appointed a guardian.
Compulsory school attendance is addressed by § 19, part 1 and 2 of the Education Act. Compulsory school attendance in the Slovak Republic is ten years and lasts until the end of the school year in which the pupil reaches the age of 16, unless the law stipulates otherwise.
The school principle, after finding out the level of the child's previous education as well as its capability of use of the state language, at the latest within three months of the start of the asylum procedure, etc. will place the pupil in the appropriate grade. If the child is not capable to use the state language on appropriate level, the child can be placed in the grade according to its age, for a maximum of one school year.
Subsequently, the headmaster of the school, if necessary, will provide a pedagogical employee to provide the pupil with a language course of the Slovak language. At the same time, the headmaster of the school will ask the relevant department of education in the region for funds.
Language courses for children of foreign citizens are funded through conciliation at the request of the school founder.
Details of admission to study at secondary schools are given in § 62 to 71 of the Education Act. The school principle is deciding on the admission of a pupil to a secondary school, according to the results of set admission procedure. The Ministry of Education, Research and Sports of the Slovak Republic does not have the competence to decide on the admission of pupils to study at secondary schools.
Pupils without completed lower secondary education, respectively they have no evidence of its completion, cannot be admitted to secondary schools - study branches ending with GCSE (“maturita”). Legislation allows for the education provided by the elementary school to be completed by lower secondary education, which can be provided by elementary schools and secondary vocational schools.
The recognition of a certificate of education issued by a primary school in a third country is decided by the district office at the corresponding region after comparing the content and extent of the applicant's education with the content and extent of the education required by the state education program in the Slovak Republic.
Skočiť na začiatok stránky