Vzdelávacie poukazy

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Podľa § 9i ods. 3 zákona počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.

Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom základné školy a stredné školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu škôl a sústavu školských zariadení najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2022 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Spracovanie a administrácia vzdelávacích poukazov prebieha prostredníctvom webovej aplikácie na stránke www.vykazy.sk

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky