Výzvy operačného programu Vzdelávanie v roku 2010

01.02.2010

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 v rámci operačného programu Vzdelávanie.
    
Agentúra plánuje v tomto roku vyhlásiť štyri dopytovo-orientované výzvy s celkovou alokáciou finančných prostriedkov 92 miliónov eur. Predpokladaný mesiac vyhlásenia prvej priebežnej výzvy zameranej na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít je február 2010. V máji a októbri budú nasledovať výzvy orientované na premenu tradičnej školy na modernú pre stredné a základné školy. Výzva určená pre vysoké školy bude aktuálna v júli.
      Bližšie informácie k opatreniam, v rámci ktorých budú výzvy vyhlásené, plánované termíny vyhlásenia a uzávierok výziev, ako aj objem finančných prostriedkov je možné nájsť v časovom harmonograme. Ten bude zverejnený na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku