Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Výzvy na predkladanie národných projektov

Na základe operačného programu Vzdelávanie sú vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF, resp. písomné vyzvania (národné projekty), ktoré bližšie určujú pravidlá predkladania žiadostí. Podmienky sa môžu v závislosti od výzvy, resp. písomného vyzvania mierne odlišovať. Žiadateľ predkladajúci svoju žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) sa musí orientovať podľa podmienok stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF, resp. písomnom vyzvaní, ktorú zverejní MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán (RO):

 • 26.06.2015 Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2015-1 národný projekt Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania
 • 22.12.2014 Predĺženie písomného vyzvania OPV/K/RKZ/NP/2014-2 – národný projekt "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách"
 • 31.10.2014 Písomné vyzvanie OPV/K/RKZ/NP/2014-3 – národný projekt "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách"
 • 31.10.2014 Písomné vyzvanie OPV/K/RKZ/NP/2014-2 – národný projekt "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách"
 • 10.03.2014 Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2014-1 – národný projekt "PRINED-PRojekt INkluzívnej EDukácie"
 • 10.04.2013 Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2013-7 – národný projekt "Aktivizujúce metódy vo výchove"
 • 01.03.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
 • 28.02.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti"
 • 13.02.2013 Pozastavenie písomného vyzvania č. OPV/K/NP/2013-1 "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"
 • 21.01.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2013-4 "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"
 • 21.01.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2013-3 "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
 • 17.01.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"
 • 14.01.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"
 • 11.12.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"
 • 26.10.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2012-10 "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
 • 16.10.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-9 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • 16.10.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2012-8 "Tvorba národnej sústavy kvalifikácií"
 • 08.10.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-7 "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"
 • 02.10.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-6 "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"
 • 26.09.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-5 "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy"
 • 26.09.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-4 "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"
 • 18.09.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-3 "PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou"
 • 07.09.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/ NP/2012-2 "Inkluzívny model výchovy na predprimárnom stupni školskej sústavy"
 • 09.03.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/ NP/2012-1 "Rozvoj školy autoevalváciou"
 • 23.05.2011 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2011-1
 • 28.05.2010 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2010-2
 • 25.01.2010 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2010-1
 • 13.11.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2009-7
 • 12.10.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-6
 • 30.07.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2009-5
 • 1 2 »
  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku