Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2013

  • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR „Na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2013“
  • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu vydávania odborných časopisov na rok 2013
  • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií na projekt "Zdravie na tanieri 2013"
  • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia zameraného obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl v roku 2013
  • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy o poskytnutie dotácie MŠVV a Š SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2013
  • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2013
  • Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2013
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku