Vyzvanie pre národný projekt Škola otvorená všetkým

  • Dátum: 05.10.2016
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvanie pre národný projekt „Škola otvorená všetkým“.
     Projekt bude realizovať Metodicko-pedagogické centrum. Cieľom národného projektu je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov materských a základných škôl.
     V rámci projektu sa bude podporovať model inkluzívneho vzdelávania, ktorého podstatou je právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s dôrazom na búranie bariér znemožňujúcich rovnocenný prístup k vzdelávaniu. K tomu významnou mierou prispeje zapojenie predovšetkým pedagogických asistentov, ako i odborne pripravených pedagógov a profesionálnych odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky či sociálnej pedagogiky, ktorí vytvoria spoločné odborné tímy na podporu detí a žiakov, a takisto aj zapojenie rodičov. V rámci národného projektu sa plánuje podporiť viac ako 500 nových pracovných miest pedagogických asistentov a odborných zamestnancov v materských a základných školách. Neformálne vzdelávanie a celodenný výchovno-vzdelávací systém podporí kompetencie potrebné pre zvýšenie školskej úspešnosti detí a žiakov.
     Projekt nadväzuje na výsledky a dobrú prax predchádzajúcich úspešných projektov: MRK I - Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, MRK II - Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy a PRINED - Projekt inkluzívnej edukácie.
     Národný projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku