Výzva „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017“

Zverejnenie výsledkov Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu 
Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017

      Na základe výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017" bolo predložených Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky  (ďalej len „ministerstvo“) celkom 100 projektov s požiadavkou      288 361,- € na ich realizáciu.
 
     Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017" navrhla na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť 24  projektov s celkovou požiadavkou 63 828,-€. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov sú uvedené v tabuľke „Zoznam podporených projektov Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017“.
      Ostatní žiadatelia neuspeli z dôvodu nedostatočného počtu získaných bodov, ďalšie žiadosti boli vyradené z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve - išlo predovšetkým o neoprávneného žiadateľa, nesprávny finančný rozpočet (kapitálové výdavky, požadovaná suma v centoch, nedodržané stanovené percento spoluúčasti..), podaných viac ako jeden projekt na žiadateľa.
 
Súbor typu pdf Zoznam podporených projektov Zvýšenie efektivity 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 65 500 € na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych školách.

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle oprávnený žiadateľ príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja do 10. mája 2017.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky