Výzva „V základnej škole úspešnejší" je stále otvorená – nové termíny infoseminárov

  • Dátum: 24.08.2017
       MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje v súvislosti s termínom uzávierky 3. hodnotiaceho kola k výzve V základnej škole úspešnejší (27. 9. 2017) organizuje ďalšie kolo informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov.
     Žiadatelia (t. j. základné školy, resp. ich zriaďovatelia v prípade, že škola nemá právnu subjektivitu) majú ešte stále možnosť žiadať o finančné prostriedky na vytvorenie nových pracovných miest pre:
- pedagogických asistentov,
- inkluzívne tímy v zložení školský psychológ/ špeciálny pedagóg/ sociálny pedagóg,
- asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     V rámci informačných seminárov účastníci získajú informácie o oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov, merateľných ukazovateľoch, príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane možnosti diskutovania konkrétnych otázok spojených s prípravou a predložením projektu. Bližšie informácie o výzve sú dostupné na stránke ministerstva.
     Informačné semináre sú určené pre potenciálnych žiadateľov, ktorí ešte nepredkladali žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy. Termíny a miesta konania informačných seminárov:
- 7. 9. 2017 v Trenčíne - prihlasovanie na seminár TU
- 8. 9. 2017 v Prešove - prihlasovanie na seminár TU.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku