Výzva v roku 2015

Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl.
 
V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať  tri roky vo verejnej správe.
                                                                          

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého alebo tretieho stupňa dennou formou štúdia v zmysle slovenskej právnej úpravy v podporovaných študijných oblastiach.
 
Vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2014 alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc.
 

Termín podania žiadosti

Žiadosť spolu s prílohami v listinnej i elektronickej forme je potrebné zaslať do polnoci 15. mája 2015 (piatok).  Žiadosti, ktoré budú zaslané po 15. máji 2015 alebo nebudú doručené v listinnej podobe do 22. mája 2015 nebudú zohľadnené. Pri listinných žiadostiach je rozhodujúci dátum podania, t. z. odtlačok poštovej pečiatky alebo prezentačnej pečiatky ministerstva. Na obálke je potrebné uviesť označenie „Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe“.
 
Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
odbor vysokoškolského vzdelávania
Stromová 1
813 30 Bratislava 1
Podateľňa - úradné hodiny
Pondelok a piatok: 8.00 - 14.00 hod.
Utorok až štvrtok: 8.00 – 15.30 hod.
Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod.
Prípadnú zmenu overte na www.minedu.sk

Vyplnenú žiadosť v elektronickej podobe spolu s naskenovanými prílohami je potrebné zaslať na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk. Maximálna veľkosť žiadosti spolu s prílohami je 7 MB.
 

Podporované študijné oblasti a ponúkané pozície

Tým, že cieľom grantového programu je posilňovanie analytických kapacít verejnej správy, uprednostňuje sa podpora štúdia v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2015 sa uskutočňuje výber na 7 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili:
 
·         Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Analytické centrum,
·         Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia,
·         Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Inštitút vzdelávacej politiky,
·         Ministerstvo vnútra SR – Analyticko-metodická jednotka verejnej správy,
·         Ministerstvo zdravotníctva SR - Inštitút zdravotníckej politiky,
·         Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky,
·         Ministerstvo životného prostredia SR – odbor ekonomických nástrojov a analýz.
 
Špecifikácia pozícií, tak ako ich predložilo príslušné ministerstvo je uvedená nižšie.

Výberový proces

Výber oprávnených žiadateľov bude prebiehať v dvoch kolách. Prvému kolu predchádza posúdenie žiadostí z hľadiska súladu kritérií s výzvou a administratívna kontrola žiadostí. V prípade doručenia chybnej alebo neúplnej žiadosti bude žiadateľ e-mailom vyzvaný na opravenie alebo doplnenie žiadosti, a to v lehote troch pracovných dní od vyzvania. Žiadosť, ktorá nebude opravená alebo doplnená v uvedenej lehote, bude z hodnotiaceho procesu vyradená. Rovnako bude z hodnotiaceho procesu vyradená žiadosť, ktorá nie je v súlade s kritériami výzvy.

Prvé kolo

Žiadosti, ktoré splnia formálne požiadavky, budú posúdené dvomi externými hodnotiteľmi, na základe nasledujúcich kritérií:
 
·         umiestnenie študijnej oblasti v rebríčku Times Higher Education 2014/15,
·         relevantnosť študijného programu k cieľom grantového programu a vo vzťahu k budúcej pracovnej pozícii,
·         celkové študijné náklady,
·         životopis a motivačný list.
 
Do druhého kola postúpia žiadatelia, ktorí získajú v prvom kole najvyšší počet bodov, pričom počet postupujúcich žiadateľov bude dvojnásobne vyšší ako počet ponúkaných štátnozamestnaneckých miest. Ak bude celkový počet žiadateľov nižší ako dvojnásobok ponúkaných štátnozamestnaneckých miest, do druhého kola postupujú všetci žiadatelia, ktorí splnili formálne kritéria zadefinované vo výzve.

Druhé kolo

O konečnom pridelení grantu rozhodne výberová komisia na základe osobného pohovoru, ktorý je plánovaný na 16. júna 2015 (utorok). Pozvánka na pohovor bude vybraným žiadateľom zaslaná e-mailom minimálne tri pracovné dni pred jeho konaním. Pohovor sa uskutoční v Bratislave, presné miesto a čas budú oznámené v pozvánke. Uvedený termín je orientačný a ministerstvo ho môže zmeniť.
 
Výberová komisia bude zložená zo zástupcov ministerstiev, ktoré budúce pracovné pozície ponúkajú. Predsedom komisie bude zástupca ministerstva školstva.
 
Členovia komisie zohľadnia celkový profil uchádzača a jeho vystupovanie, pričom každý člen komisie bude uchádzačov hodnotiť samostatne v súlade s preferenciami ministerstva, ktoré zastupuje.
 
Na pridelenie štipendia nie je právny nárok. Na ponúkanú pozíciu nemusí byť vybraný žiadny zo žiadateľov.

Trvanie podpory a výška štipendia

Štipendium môže podporiť najviac štyri semestre/šesť trimestrov štúdia, a to aj v prípade,ak je (štandardná) dĺžka štúdia príslušného študijného programu viac ako dva roky.  Náklady spojené so štúdiom si po uplynutí podpornej doby hradí štipendista z vlastných zdrojov, bez ohľadu na záväzok odpracovať tri roky v štátnej správe.
 
Plánovaný objem finančných prostriedkov vyčlenených na podporu študentov hlásiacich sa o štipendium na akademický rok 2015/16 je spolu 67000 EUR. Počet udelených štipendií bude závisieť od finančnej náročnosti jednotlivých študijných programov a od výšky ostatných nákladov spojených so štúdiom.
 
Štipendium sa poskytuje na nasledovné náklady spojené so štúdiom: školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie.
 
O štipendium sa môžu uchádzať aj žiadatelia, ktorí už majú časť študijných nákladov pokrytú z iných finančných zdrojov. Táto skutočnosť nemá vplyv na záväzok štipendistu odpracovať tri roky v štátnej správe. Pri posudzovaní celkových študijných nákladov sa v takomto prípade zohľadní len čiastka, o ktorú sa uchádza v rámci tohto grantového programu.
 
Štipendium na školné sa poskytuje na úhradu školného a poplatkov spojených so štúdiom uhrádzaných vysokej škole. Na základe podkladov od žiadateľa tieto platby uhradí ministerstvo školstva priamo na účet vysokej školy. V prípade, že žiadateľ už školné na akademický rok 2015/2016 uhradil, bude mu na základe relevantných dokladov táto úhrada refundovaná.
 
Štipendium na životné náklady sa poskytuje vo výške štipendií poskytovaných študentom v Národnom štipendijnom programe podľa štátu štúdia (www.stipendia.sk). Štipendium sa poskytuje najviac počas desiatich mesiacov v priebehu jedného akademického roka.
 
Štipendium na cestovné náklady sa poskytuje na dve jednosmerné cesty alebo jednu spiatočnú cestu štipendistu do a z miesta štúdia počas jedného akademického roku v závislosti od ich skutočných výdavkov. Hodnota štipendia na cestovné náklady pre študentov študujúcich na európskych univerzitách sa stanovuje na max. 300,-EUR/rok, pre študentov študujúcich na univerzitách mimo Európy na max. 1500,-EUR/rok.
 
Štipendium na študijné pomôcky sa poskytuje vo výške 200 EUR ročne.
 
Štipendium sa poskytuje aj na náklady na cestovné poistenie počas trvania štúdia v obvyklej výške.
 

Žiadosť a povinné prílohy

Žiadosť sa predkladá na formulári, ktorý je súčasťou tejto výzvy.
 
Povinnou súčasťou listinnej aj elektronickej žiadosti sú nasledujúce prílohy:
1. kópia potvrdenia o uchádzaní sa, prijatí alebo štúdiu na vybranej zahraničnej vysokej škole,
2. kópia potvrdenia o výške školného vydaného vysokou školou,
3. podpísaný štruktúrovaný životopis,
4. podpísaný motivačný list (max. 2 strany formátu A 4, písmo Times New Roman veľkosti 12, s informáciami prečo sa žiadateľ rozhodol študovať na danej vysokej škole, akú má predstavu o svojom uplatnení v štátnej správe a ako pri tomto uplatnení využije získané vzdelanie a aké vlastnosti/zručnosti z neho robia najvhodnejšieho kandidáta),
5. kópiu diplomu z doteraz najvyššieho dosiahnutého vzdelania a ďalších relevantných dokladov o vzdelaní (jazykové certifikáty a pod.) (nevyžaduje sa úradne overená kópia),
6. súhlas so spracovaním osobných údajov.

K dokumentom, ktoré nie sú vyhotovené v štátnom, resp. v anglickom jazyku, je potrebné priložiť aj ich preklad do štátneho jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad). 

Zverejnenie výsledkov

Oznámenie celkových výsledkov výberového procesu sa predpokladá do jedného týždňa od zasadnutia výberovej komisie.
 
Výsledky spolu s dosiahnutým počtom bodov budú uchádzačom oznámené písomne. Uchádzačom, ktorým bude oznámené udelenie štipendia, bude spolu s oznámením zaslaný aj návrh zmluvy o udelení štipendia a spolupráci (ďalej len „zmluva“).
 
Zoznam všetkých uchádzačov spolu s dosiahnutým počtom bodov a pracovnou históriou v štátnej správe bude zverejnený na webovej stránke ministerstva školstva.

Práva a povinnosti podporených štipendistov

S vybranými uchádzačmi o štipendium bude uzatvorená zmluva. Zmluva bude obsahovať záväzok ministerstva školstva uhradiť náklady štúdia a záväzok príslušného ministerstva, ktoré o vybraného uchádzača prejavilo záujem, poskytnúť štipendistovi po ukončení štúdia štátnozamestnanecké pracovné miesto. Štipendista sa podpísaním zmluvy zaviaže, že za odplatu odpracuje najmenej tri roky na ponúknutej pracovnej pozícii v štátnej správe.
 
Po uzatvorení zmluvy ministerstvo uhradí školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2015/2016 a začne poskytovať štipendistovi štipendium na jednotlivé štvrťroky štúdia.     
 
V prípade, že v čase predpokladaného nástupu štipendistu do práce na príslušné ministerstvo vznikne komplikácia, pre ktorú ho nebude možné zamestnať, bude sa hľadať jeho možnosť umiestnenia na inom ministerstve/ústrednom orgáne štátnej správy. Štipendista sa v zmluve zaviaže akceptovať aj ponúknutú alternatívu.
 
Ak príslušné ministerstvo nebude môcť štipendistovi po úspešnom ukončení štúdia ponúknuť štátnozamestnanecké miesto a ani iné ministerstvá neprejavia záujem o jeho zamestnanie, štipendistovi zanikne povinnosť odpracovať vo verejnej správe tri roky, alebo vrátiť finančné prostriedky v sume poskytnutého štipendia.
 
V prípade, že štipendista z vlastného zavinenia odpracuje vo verejnej správe menej ako tri roky alebo nezíska vysokoškolské vzdelanie absolvovaním štúdia, na ktoré mal poskytnuté štipendium, bude povinný vrátiť finančné prostriedky v sume poskytnutého štipendia, pričom nesplatená časť sa bude úročiť vo výške úrokovej sadzby, ktorou poskytuje študentom pôžičky Fond na podporu vzdelávania. Lehota splatnosti bude určená v zmluve.
 
Štipendium poskytnutné v rámci tejto grantovej schémy má povahu pôžičky, ktorá za stanovených podmienok
a) je bezúročná a
b) má odloženú splatnosť.
Za každý mesiac, ktorý štipendista po skončení štúdia odpracuje v štátnej správe (na dohodnutej pozícií), mu bude odpustená 1/36 istiny.
 
Povinnosťou štipendistu bude tiež poskytovanie správ o priebehu jeho štúdia v pravidelných 6-mesačných intervaloch.
                                                                                     
Inštitúcia môže vyžadovať od štipendistu účasť na letnej stáži. Takáto podmienka ako aj rozsah stáže budú upravené v zmluve.
 

Ďalšie informácie

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania  na e-mailovej adrese odbor.vsv@minedu.sk.Špecifikácia jednotlivých pozícií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Analytické centrum

Požadovaná špecializácia
- ukončené VŠ vzdelanie s matematicko - ekonomickým, alebo sociálno - ekonomickým zameraním,
- analytické a koncepčné myslenie,
- všeobecný ekonomický prehľad so záujmom o problematiku trhu práce a sociálneho zabezpečenia,
- znalosť štatisticko – matematických metód,
- skúsenosť so  štatisticko - matematickým softvérom (Eviews/ SPSS/ Matlab/ GAMS,..),
- anglický jazyk aktívne, ďalší cudzí jazyk výhodou,
- samostatnosť, flexibilita, tímový duch, zmysel pre zodpovednosť.
 
Špecifikácia pozície
Funkcia: hlavný štátny radca
Náplň:
- tvorba štátnej politiky, tvorba koncepčných materiálov, analýz a odporúčaní súvisiacich so systémovými väzbami s politikou zamestnanosti a systémom sociálneho zabezpečenia, systémom štátnej rodinnej politiky, politiky sociálnej inklúzie a politikou ochrany detí,
- analyzovanie sociálnych a ekonomických vplyvov osobitných opatrení a právnych predpisov,
- príprava analytických podkladov pre vedenie ministerstva,
- príprava argumentačnej bázy pre obhajobu navrhovaných opatrení,
- príprava prognóz vývoja vybraných prvkov rozpočtu kapitoly ministerstva, tvorba kvalifikovaných odhadov vývoja v sociálnej oblasti a v oblasti trhu práce,
- vyhodnocovanie efektívností a účelnosti implementovaných politík,
- práca s databázami resp. dátovými súbormi administratívnych a rezortných údajov v prepojení na národný štatistický systém.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia (odbor dôchodkového sporenia)

Odbor dôchodkového sporenia je primárne zodpovedný za vecné nastavenie regulácie starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) a doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier), rovnako je však v kompetencii a možnostiach odboru vyjadrovať sa k problematike sociálneho poistenia (I. pilier) a aktívne ovplyvňovať celkové nastavenie a reguláciu dôchodkového systému SR.
 
Požadovaná špecializácia
 
- ukončené VŠ vzdelanie (II. alebo III. stupňa), zameranie: matematika, financie, risk manažment a investovanie, ekonómia, verejná správa, právo (so zameraním na verejnú správu/finančný sektor/a pod.) resp. právnické vzdelanie v kombinácii so vzdelaním/praxou/znalosťami z oblasti financií, risk manažmentu a investovania, matematiky, ekonómie alebo verejnej správy
- anglický jazyk aktívne, ďalší cudzí jazyk výhodou,
- analytické myslenie, kreatívny prístup,  „out of the box“  myslenie, logické uvažovanie,
- pozitívny prístup k inováciám a výzvam, procesno-optimalizačné zručnosti, samostatnosť, flexibilita, tímový duch, zmysel pre detail, záujem o prácu v oblasti dôchodkového sporenia.
 
Špecifikácia pozície
Funkcia: hlavný štátny radca
Náplň
- tvorba štátnej politiky v oblasti dôchodkového sporenia,
- tvorba komparačných štúdií vybraných aspektov rôznych kapitalizačných dôchodkových schém,
- podpora tvorby koncepcie reformy dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike.
 
Doplňujúce informácie
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Inštitút vzdelávacej politiky

Pozícia: Policy analytik na Inštitúte vzdelávacej politiky
Hlavné úlohy
-          podieľanie sa na tvorbe strategických materiálov ministerstva a materiálov iných predkladateľov,
-          vypracovávanie analýz, prognóz a koncepčných materiálov,
-          hodnotenie efektívnosti výdavkov,
-          hľadanie zdrojov neefektívnosti a návrh riešení na ich odstránenie v uvedenej oblasti; zhromažďovanie a spracovanie údajov,
-          sledovanie a aplikácia najlepšej zahraničnej praxe do materiálov a politík ministerstva,
-          ex ante a ex post hodnotenie vplyvu opatrení a politík ministerstva.
     
Požadovaná špecializácia
-          nevyhnutnou podmienkou je plánované štúdium najmä v oblasti vzdelávacej politiky, verejnej politiky, alebo verejnej správy. Prípadne ekonómie, štatistiky, alebo matematiky,
-          výhodou je doterajšia skúsenosť s výskumom a analýzou v oblasti vzdelávania, ako aj skúsenosti s analýzou a spracovaním dát pomocou niektorého zo štatistických programov (napr. R, STATA, SAS, SPSS, SQL),
-          analytické myslenie, dobrý písomný prejav, komunikatívnosť,
-          veľmi dobré ovládanie MS Office,
-          aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom,
-          plynulá angličtina slovom aj písmom,
-          záujem rozvíjať sa, proaktívny a cieľavedomý prístup, zmysel pre spoluprácu a prácu v kolektíve.
 

Ministerstvo vnútra SR – Analyticko-metodická jednotka verejnej správy:

Špecifikácia pozície
Funkcia: hlavný štátny radca
Hlavné úlohy
- tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti  alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva,
- koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva,
- koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva,
- s vecne príslušnými útvarmi ministerstva a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy sa podieľa na príprave, implementácii a realizácii projektu ESO,
- plní úlohy v súvislosti s prípravou operačného programu Efektívna verejná správa 2014-2020,
- navrhuje opatrenia na optimalizáciu,
- komplexne, analyzuje, vyhodnocuje a aplikuje pripravované štúdie, expertízy,
- komplexne monitoruje a analyzuje dopad prijatých a pripravovaných opatrení, expertíz,
- vypracováva odborné analytické materiály, odborné stanoviská k materiálom v rámci medzirezortného pripomienkového konania a k materiálom na rokovania vlády SR,
- vypracováva strategické analytické materiály za účelom zefektívnenia procesov vo verejnej správe,
- analyzuje procesy výkonu verejnej správy a súvisiacu legislatívu,
- podporuje tvorbu projektovej dokumentácie k operačnému programu Efektívna verejná správa.

Špeciálne požiadavky na výkon práce
- ovládanie práce s PC, internetom a e-mailovým klientom,
- Microsoft Word – pokročilý,
- Microsoft Excel – pokročilý,
- Microsoft Outlook – pokročilý,
- Microsoft PowerPoint – pokročilý,
- vodičský preukaz – skupina B,
- flexibilita, analytické myslenie, zvládanie záťažových situácií, vysoké pracovné zaťaženie.

Výstupy
-  analýzy v súvislosti s prípravou a realizáciou operačného programu Efektívna verejná správa,
-  príprava stanovísk, podkladov a pozícií za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
-  koncepčné materiály,
-  riadenie zvereného portfólia oblastí,
-  organizačné a odborné zabezpečovanie podujatí.


Ministerstvo zdravotníctva SR - Inštitút zdravotníckej politiky

Špecifikácia pozície
-           analytik na Inštitúte zdravotnej politiky
 
Hlavné úlohy
-           vypracovávanie stanovísk a analytických návrhov priorít v oblasti rozvoja zdravotníctva v spolupráci s národnými organizáciami s využitím rôznych národných a medzinárodných databáz,
-           príprava podkladov pre rozhodovanie o cieľoch pre jednotlivé organizačné útvary MZ,
-           realizácia analytickej činnosti podľa aktuálnej potreby MZ,
-          hodnotenie dosahovania strategických priorít v oblasti zdravotníctva.
 
Požadovaná špecializácia
-           uchádzač by mal byt vysokoškolsky vzdelaný (2.stupeň) v ekonómii, manažmente, alebo finančnej matematike, so záujmom o zdravotníctvo, so systémovým myslením, komunikatívny, proaktívny.
 
Ďalšie činnosti
-           zabezpečovanie monitoringu a analýz celonárodných a celospoločenských programov v oblasti vedy a výskumu zdravotníctva,
-          spolupráca s jednotlivými komisiami a poradnými orgánmi ministerstva, Národným centrom zdravotníckych informácií, Štatistickým úradom SR, Ministerstvom financií, zdravotnými poisťovňami, stavovskými organizáciami pri riešení rôznych požiadaviek.
 

Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky

 
Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickou jednotkou Ministerstva financií a vedúca ekonomicko-výskumná inštitúcia na Slovensku. Analytici IFP pripravujú makroekonomické, fiškálne, daňové a výdavkové analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť. Výsledky našej práce ovplyvňujú verejnú diskusiu a dianie v krajine. Analytici IFP spolupracujú na spoločných projektoch s inštitúciami ako OECD, Medzinárodný menový fond a Európska komisia. Odbory IFP:
- Odbor makroekonomických analýz a prognóz
- Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz
- Odbor štrukturálnych a výdavkových politík
- Samostatné oddelenie finančných trhov a inštitúcií
 
Názov pozície: Ekonomický analytik
 
Požiadavky na analytika IFP:
- ovládať ekonómiu, ekonometriu a na používateľskej úrovni jeden z programov ako STATA, Eviews či Matlab, (ukončené vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa)
- vedieť zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
- plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami, 
- analytické myslenie
 

Ministerstvo životného prostredia SR – odbor ekonomických nástrojov a analýz

 
Požadovaná špecializácia štipendistu:
 
Vzdelanie ekonomického smeru, prípadne matematicko-štatistické s aplikáciou ekonomickej vedy. Štipendista by mal byť zameraný na oblasť environmentálnej ekonómie, využívania nástrojov ochrany životného prostredia s ich prepojením na hospodárstvo krajiny, téme udržateľnej ekonomiky a ekonomického rozvoja. Je vítaný prehľad v moderných koncepciách v oblasti životného prostredia, práci európskych inštitúcií, práci medzinárodných inštitúcií a vývoja globálnych rokovaní o životnom prostredí. Vyžaduje sa znalosť ekonometrických a štatistických metód, skúsenosti s analýzou časových radov a panelových dát, cost-benefit analýzy. Poznanie a využívanie CGE modelov sú tiež vítané.
 
Špecifikácia pozície po ukončení štipendijného pobytu:
 
Štipendista po absolvovaní pobytu bude zaradený do organizačnej štruktúry Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na odbor ekonomických nástrojov a analýz. Štipendista bude vykonávať úlohy analytika so zameraním na efektívnosť využívania environmentálnych nástrojov s modelovaním a odhadom dopadu na hospodárstvo Slovenskej republiky, ako aj interakcií na globálne prostredie a prostredie EÚ. Úlohou štipendistu ako analytika bude hľadať optimálne riešenia environmentálnych nástrojov a dizajnovať environmentálne a ekonomicky efektívne nástroje a opatrenia. Štipendista bude spolupracovať na tvorbe akčných plánov a stratégií v oblasti životného prostredia, pripravovať pozície za ministerstvo k navrhovanej slovenskej legislatíve, ako aj k legislatíve EÚ a k strategickým nelegislatívnym materiálom na úrovni Slovenskej republiky, EÚ v celosvetovom meradle.


Celé znenie výzvy
Formulár žiadosti
Skočiť na začiatok stránky