Výzva v roku 2014

V roku 2014 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe 13.06.2014. Záujemci mohli podať žiadosť o grant do 9. 7. 2014. Záujem o získanie štipendistu prejavilo osem rezortov, celkovo na 11 pozícií.

Celkovo bolo ministerstvu doručených 29 žiadostí o grant. Po ich posúdení bolo 14 žiadostí vyradených pre formálne nedostatky (obvyklým dôvodom vyradenia žiadosti bolo, že sa týkala štúdia na úrovni prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo sa malo štúdium uskutočňovať na vysokej škole, ktorá nesplnila podmienky výzvy = nemala dostatočný ranking).

Zostávajúcich 15 žiadateľov bolo pozvaných na osobný pohovor, ktorý sa s nimi uskutočnil 31. júla 2014. Pred uskutočneným osobných pohovorov na základe predložených dokomentov boli jednotliví žiadatelia ohodnotení dvomi externými hodnotiteľmi.

Poradie žiadateľov pozvaných na osobný pohovor na základe študijného programu, požadovanej výšky grantu a hodnotenia externými hodnotiteľmi:

Priezvisko Meno Bodová hodnota podľa poradia podľa umiestnenia študijnej oblasti v rebríčku študijných oblastí Times Higher Education 2013/2014 Bodová hodnota podľa poradia podľa celkových študijných nákladov
Celkový
počet
bodov
– externí
hodnotitelia
Spolu
Trnovská Jana 14.67 8.33
53.5
            76.5  
Barilik Igor 20 11.67 42.75             74.4  
Zábražná Adela 6.67 23.33 43.25             73.3  
Plavčan Marek 16 5 49.25             70.3  
Kiss Arnold 9.33 25 34.5             68.8  
Mrekajová Eva 20 3.33 44.75             68.1  
Michálková Veronika 17.33 1.67 49             68.0  
Skřivánková Viktória 8 21.67 37             66.7  
Masariková Miroslava 12 13.33 40.5             65.8  
Konečná Veronika 13.33 15 34.5             62.8  
Žuk Olszewska Gabriela 2.67 18.33 34.25             55.3  
Petrikovič Adam 10.67 6.67 37             54.3  
Vranaiová Miriama 1.33 16.67 36.25             54.3  
Kišová Lucia 4 20 28.75             52.8  
Jakabšicová Katarína 5.33 10 27.75             43.1  

V roku 2014 je na granty alokovancýh 84 000 eur. Po zohľadnení výsledkov výberového procesu (preferencia rezortov a žiadateľov o grant) a rozpočtových možností bol grant ponúknutý trom žiadateľom:

1)      Ministerstvo vnútra SR – Analyticko-metodická jednotka – p. Trnovská.
2)      Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (sekcia dôchodkového zabezpečenia) – p. Plavčan
3)      Ministerstvo hospodárstva SR – p. Michalková.

Tri rezorty si nevybrali žiadneho zo žiadateľov o grant na hľadanú pozíciu, konkrétne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad priemyselného vlastníctva SR.

  • Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku