Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 - 2027

 • Foto: IUVENTA
 • Dátum: 30.03.2021

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport by radi informovali o uverejnení prvej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027.

logo Erasmus

Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr. Cieľom nového programu Erasmus+, ktorý v projektoch presadzuje inklúziu, digitalizáciu, udržateľný rozvoj a aktívnu participácia mladých ľudí, je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.

Výzva na predkladanie návrhov 2021 – EAC/A01/2021, ktorá bola zverejnená 25. marca 2021, poskytuje príležitosť na realizáciu  časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania. Výzva zahŕňa akcie:

 • Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ktorá predstavuje:
 • mobility v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a činnosti s účasťou mládeže;
 • akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže.
 • Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá), partnerstvá pre excelentnosť, pre inovácie, ako aj neziskové športové podujatia.
 • Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu.
 • Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Návrhy projektov v rámci Kľúčovej akcie 1 je potrebné podať do:

 • 11. mája 2021 pre mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • 11. mája 2021 a 5. októbra 2021 pre mobility v oblasti mládeže,
 • 19. októbra 2021 na akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže.

Návrhy projektov v rámci Kľúčovej acie 2 je potrebné podať do:

 • 20. mája 2021 vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu;
 • 3. novembra 2021 pre drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Jednotlivé termíny a podmienky pre konkrétne časti akcií nájdete vo výzve.

Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Mariya Gabriel, pri príležitosti prijatia ročného pracovného programu Erasmus+ zdôraznila, že: „skutočnosť, že sa rozpočet programu Erasmus+ na nasledujúcich sedem rokov takmer zdvojnásobil, poukazuje na význam, ktorý sa pripisuje vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu a mládeži v Európe. Vyzývam všetky verejné a súkromné organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, aby sa oboznámili s novo uverejnenými výzvami na predkladanie návrhov a požiadali o financovanie. Vďaka programu Erasmus+ sa európsky vzdelávací priestor stane realitou.“ Na nový program Erasmus+ 2021 - 2027 tak bolo celkovo vyčlenených 28,4 miliardy eur, pričom rozpočet na aktuálne zverejnenú Výzvu predstavuje 2,45 miliardy eur.

Všetky dôležité informácie a dokumenty súvisiace s programom Erasmus+ 2021 – 2027 a aktuálnou Výzvou nájdete na webstránke výzvy a webstránkach národných agentúr www.erasmusplus.sk a www.iuventa.sk. Národné agentúry navyše pripravujú sériu inštruktážnych webinárov, ktorých cieľom je pripraviť potenciálnych realizátorov projektov Erasmus+ na podávanie návrhov projektov a priblížiť im špecifiká jednotlivých oblastí vzdelávania. Webináre sa budú konať:

 • 12. 4. 2021, 13:00 – „Úvodný webinár k výzve 2021 pre všetky oblasti“
 • 12. 4. 2021, 15:00 - „Príležitosti programu Erasmus+ pre mládež 2021 - 2027 – KA1“
 • 13. 4. 2021, 13:00 - „Príležitosti programu Erasmus+ pre mládež 2021 - 2027 – KA2“
 • 14. 4. 2021, 14:00 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti vzdelávania dospelých?“
 • 15. 4. 2021, 13:00 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti školského vzdelávania?“
 • 15. 4. 2021, 14:30 – „Ako pripraviť projekt KA1 v oblasti odborného vzdelávania a prípravy?“
 • 19. 4. 2021, 13:00 – „Inštruktážny webinár pre akreditované organizácie v oblastiach VD, OVP a ŠV“
 • 23. 4. 2021, 10:00* – „Ako pripraviť projekt KA2 – kooperačné partnerstvá?“
 • 26. 4. 2021, 13:00* – „Ako pripraviť projekt KA2 – malé partnerstvá?“
 • 27. 4. 2021, 13:00 – „Webinár k výzve 2021 pre centralizované akcie v oblasti vysokoškolského vzdelávania“
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku