Výzva pre stredné odborné školy je stále aktuálna

20.11.2009

Až do 18. januára 2010 môžu predkladať svoje projekty stredné odborné školy a ich zriaďovatelia v rámci ďalšieho kola výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameraných na premenu tradičnej školy na modernú. Výzvu z operačného programu Vzdelávanie, na ktorú je vyčlenených 20 miliónov eur, vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v polovici októbra 2009. Žiadatelia výzvy určenej pre územie SR mimo Bratislavského kraja môžu získať NFP vo výške minimálne 200 tisíc eur a maximálne 500 tisíc eur.

Predkladané projekty musia byť zamerané na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu strednej odbornej školy, resp. zvyšovanie jeho efektívnosti prostredníctvom zavádzania inovatívnych foriem a metód vzdelávania. Na tieto oprávnené aktivity môže priamo nadväzovať aktivita zameraná na inováciu didaktických prostriedkov či  na podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania.

Oprávnenú cieľovú skupinu tvoria pedagogickí zamestnanci a žiaci strednej odbornej, resp. špeciálnej strednej odbornej školy. Dĺžka trvania projektu musí byť v rozpätí 18 mesiacov až 24 mesiacov. Podrobné informácie o podmienkach aktuálnej výzvy sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

Na internetovej stránke agentúry sú k dispozícii aj priebežne zverejňované odpovede k najčastejšie kladeným otázkam (FAQ – často kladené otázky žiadateľov). Počas trvania výzvy môžu žiadatelia využiť osobné a telefonické konzultácie v regionálnych informačných kanceláriách, ktoré sú detašovanými pracoviskami agentúry. Akékoľvek písomné otázky týkajúce sa predmetnej výzvy je možné získať aj cez e-mailový kontakt opv@asfeu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku