Navigácia

Výzva „Podpora DPŠ a RŠ" - vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na podporu štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu v zimnom semestri školského roku 2021/22.

Cieľom výzvy je zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania žiakov prostredníctvom podpory získavania kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v programoch doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia, organizovaného vysokou školou v Slovenskej republike.

O podporu sa mohli uchádzať základné školy a stredné školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za prípravu na povolanie. Zároveň pedagogický alebo odborný zamestnanec, pre ktorého bude určená podpora musí byť:

 • zamestnancom žiadateľa (má uzatvorenú pracovnú zmluvu so žiadateľom),
 • je prijatý na
  • doplňujúce pedagogické štúdium na neučiteľskú vysokú školu,
  • základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia alebo
  • rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov alebo pre majstrov odbornej výchovy alebo
  • rozširujúce štúdium
   • učiteľstva pre prvý stupeň ZŠ alebo
   • učiteľstva niektorého z predmetov, vyučovaných na druhom stupni ZŠ alebo v stredných školách,
 • má so zamestnávateľom uzatvorenú dohodu o zvyšovaní kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka práce,
 • predloží zamestnávateľovi
  • doklad o prijatí na príslušné vzdelávanie a
  • doklad o uhradení poplatku za príslušné vzdelávanie.

Nižšie je zverejnený zoznam úspešných žiadateľov, ktorí boli v rámci RP podporení. Jedná sa o 782 žiadateľov (základných a stredných škôl) a prostredníctvom nich 1 344 pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl.

Z toho:

 • 541 zamestnancov študuje DPŠ,
 • 803 zamestnancov študuje .

Po prijatí finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR ich zamestnávateľ uhradí príslušnému pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi v skutočnej výške uhradeného poplatku, maximálne do výšky 400 €.

Škola v priebehu mesiaca január vyhodnotí cez stručný elektronický formulár RP. Link na formulár bude zverejnený v priebehu nasledujúcich týždňov.

V prípade nejasností môžete kontaktovať ministerstvo e-mailom na dpsrs@minedu.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky