Výzva OPVaV-2013/2.2/10-RO na prekladanie žiadosti o NFP

  • Dátum: 16.10.2013
Dňa 16. 10. 2013 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe s názvom „Podpora budovania výskumno-vývojových centier pre inteligentnú špecializáciu“, kód výzvy OPVaV-2013/2.2/10-RO.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku