Výzva na zvýšenie kapacít základných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre oblasť zvýšenia kapacít základných škôl. Od 24.08.2022 môžu zriaďovatelia základných škôl v oprávnených lokalitách žiadať o financovanie projektov na zvýšenie kapacít svojich priestorov. Zámerom výzvy je zvýšiť kapacity na základných školách, v ktorých počet žiakov presahuje ich kapacitné možnosti. Rovnako aj podpora zabezpečenia rovnakého prístupu k vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe k vzdelávaniu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 33 847 440 EUR vrátane DPH. Maximálna výška finančných prostriedkov na jednu novovytvorenú kapacitu je stanovená na úrovni 13 750 EUR vrátane DPH. Minimálny počet novovytvorených kapacít na jednu základnú školu je 10. Zoznam oprávnených lokalít môžete nájsť na tomto linku. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára.

Za oprávnené výdavky v rámci tejto výzvy sa považujú výdavky potrebné na zabezpečenie zvýšenia kapacít základnej školy, najmä -  realizácia nových objektov základnej školy, rekonštrukcia a modernizácia budov základnej školy, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy základnej školy, výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, vrátane vnútorného zariadenia, stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov základnej školy a ďalšie. Celkový zoznam oprávnených/neoprávnených výdavkov je súčasťou výzvy.

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa začína dňom 01.02.2020 a  končí sa dňom 30.6.2026, a to vrátane týchto dní. Do 30.04.2026 musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. V prípade hlavnej aktivity, ktorá na dosiahnutie cieľa projektu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie, je k dátumu 30.06.2026 potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžu byť predkladané priebežne, t. j. žiadateľ ju môže predložiť kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu jej uzavretia. Výzva bude otvorená do vyčerpania celkovej alokácie na ňu vyčlenených finančných prostriedkov. MŠVVaŠ SR zverejňuje priebežné informácie o disponibilnej výške alokácie (a aj jej uzavretí) na svojom webovom sídle.

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.minedu.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k nej.

V spolupráci s Národnou implementačnou a koordinačnou jednotkou Úradu vlády SR sme zorganizovali pre potenciálnych žiadateľov informačný seminár k vyhlásenej výzve. Nahrávka online informačného semináru, príslušná prezentácia, ako aj otázky a odpovede z informačného semináru, sú voľne dostupné na stiahnutie prostredníctvom nižšie uvedených odkazov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky