Navigácia

Výzva na zvýšenie kapacít materských škôl

Ministerstvo eviduje, že celková suma relevantných žiadostí dosiahla k 4. júnu 2024 alokáciu výzvy vo výške 128 300 000 eur.

Ministerstvo bude naďalej prijímať ďalšie žiadosti, pričom upozorňuje žiadateľov, že tie budú po posúdení a splnení podmienok zaradené na rezervný zoznam. Budovanie miest vďaka financiám z plánu obnovy je len začiatkom, ministerstvo aktívne hľadá ďalšie finančné zdroje, ktoré pomôžu rozvíjať a podporovať výstavbu a rozširovanie škôl a školských zariadení.

 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na zvyšovania kapacít materských škôl. Od 24.08.2022 môžu zriaďovatelia materských škôl žiadať o financovanie projektov na dobudovanie chýbajúcich kapacít. Cieľom vyplývajúcim z Plánu obnovy a odolnosti je vybudovať 9 107 miest v materských školách, tak aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 128 300 000,00 EUR vrátane DPH. Minimálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu sa neuplatňuje a maximálna výška je 17 388,00 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu, pričom minimálny počet novovytvorených kapacít je 10.

Zoznam oprávnených lokalít môžete nájsť na tomto linku. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára prostredníctvom linku.  

Za oprávnené výdavky v rámci tejto výzvy sa považujú výdavky potrebné na zabezpečenie zvýšenia kapacít materskej školy. Celkový zoznam oprávnených/neoprávnených výdavkov je súčasťou výzvy.  

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa začína dňom 01. 02. 2020. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30. 06. 2026 a to vrátane týchto dní. Do 30. 04. 2026 musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné). V prípade hlavnej aktivity, ktorá na dosiahnutie cieľa projektu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie, je k dátumu 30. 06. 2026 potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžu byť predkladané priebežne, t. j. žiadateľ ju môže predložiť kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu jej uzavretia. Výzva bude otvorená do vyčerpania celkovej alokácie na ňu vyčlenených finančných prostriedkov. MŠVVaŠ SR zverejňuje priebežné informácie o disponibilnej výške alokácie (a aj jej uzavretí) na svojom webovom sídle. 

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.minedu.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k nej. 

V spolupráci s Národnou implementačnou a koordinačnou jednotkou Úradu vlády SR sme zorganizovali pre potenciálnych žiadateľov informačný seminár k vyhlásenej výzve. Nahrávka online informačného semináru, príslušná prezentácia, ako aj otázky a odpovede z informačného semináru, sú voľne dostupné na stiahnutie prostredníctvom nižšie uvedených odkazov.

čerpanie alo MŠ 17.6.

Skočiť na začiatok stránky