Výzva na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje nasledujúcu výzvu (ďalej len „výzva“) na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

Základný cieľ

Cieľom výzvy je podporiť zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokoškolského vzdelávania v SR prostredníctvom posilnenia medzinárodného rozmeru vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Otváranie vysokoškolského vzdelávania podnetom zo zahraničia je nevyhnutné pre napredovanie slovenského vysokého školstva a v súlade so súčasným vývojom vo vzdelávaní vo svete. Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce  na národnej a medzinárodnej úrovni vyžadujú kvalifikovaných absolventov vysokoškolského štúdia s medzinárodným presahom. Integrovanie medzinárodných prvkov do vysokoškolského vzdelávania, výmena skúseností a  rozvoj jazykových a interkultúrnych zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl zvyšujú konkurencieschopnosť vysokoškolského vzdelávania, zvyšujú úroveň absolventov a posilňujú kvalitu ľudských zdrojov na vysokých školách. Týmito prvkami sa zároveň prispieva aj ku kompenzácii odlivu mozgov do zahraničia a podporuje sa aj tzv. cirkulácia mozgov, ktorá zabezpečí kontinuálnu výmenu najaktuálnejších poznatkov priamo na domácej pôde.
Internacionalizáciou a zvýšením kvality vysokoškolského vzdelávania sa predpokladá posilnenie postavenia slovenských vysokých škôl v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Cieľom výzvy je podporiť vysoké školy, ktoré v minulosti uskutočňovali alebo v súčasnosti uskutočňujú aktivity v oblasti internacionalizácie. Podporené projekty budú mať potenciál prispieť k systémovej zmene vo využívaní internacionalizácie pre rozvoj vysokej školy a tak priniesť pridanú hodnotu pre čo najširšiu komunitu vysokej školy.

Podporované témy rozvojových projektov

V rámci výzvy má ministerstvo záujem podporiť rôzne aktivity alebo kombináciu viacerých aktivít v oblasti internacionalizácie štúdia, ako napríklad:
• príprava nových alebo inovácia existujúcich študijných programov poskytovaných v cudzích jazykoch
• spolupráca s vysokými školami v zahraničí pri príprave nových a uskutočňovaní existujúcich študijných programov a spoločných projektov, ktoré prispievajú k  zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania
• zabezpečenie pobytov hosťujúcich odborníkov z vysokých škôl v zahraničí s cieľom skvalitniť poskytovanie študijných programov a zároveň zlepšiť pripravenosť domácich vysokoškolských učiteľov na pôsobenie v medzinárodnom prostredí a na zapájanie sa do medzinárodných sietí
• aktivity podporujúce rozvoj zručností študentov doktorandského štúdia potrebných na ich zapájanie sa do medzinárodných projektov a medzinárodného výskumu, napr. rozvoj ich  schopností publikovať v zahraničných odborných časopisoch
• medzinárodná spolupráca na online vzdelávaní, tvorba digitálneho obsahu a jeho sprístupňovanie študentom
• audit aktivít v oblasti internacionalizácie a implementácia niektorých odporúčaní z takýchto auditov.
V rámci výzvy nie je možné financovať zahraničné študijné pobyty a mobility domácich študentov  a pobyty zahraničných študentov v SR.

Oprávnení žiadatelia

Žiadosť o dotáciu môže podať verejná vysoká škola. Jedna vysoká škola môže podať len jednu žiadosť. Vysoká škola s viacerými fakultami môže podať žiadosť, ktorá môže zahŕňať aktivity jednej alebo aj viacerých fakúlt.
Vysoké školy môžu podať aj spoločnú žiadosť. Podanie spoločnej a individuálnej žiadosti sa vylučuje.

Alokovaná suma

Celková výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 3 milióny eur na obdobie 2017 až 2019. Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa a jeden kalendárny rok je 130 000 eur (čiže celkovo najviac 390 000 eur na obdobie 2017 až 2019). V prípade spoločnej žiadosti viacerých vysokých škôl bude maximálna celková výška dotácie na rok predstavovať súčin počtu škôl a sumy 160 000 eur (najviac do výšky alokovanej sumy). Najnižšia celková výška dotácie určená na jedného žiadateľa na jeden rok je 30 000 eur. Dotácia bude poskytnutá vo forme bežných transferov prostredníctvom tranží realizovaných v jednotlivých rokoch.

Výška spoluúčasti žiadateľa

Výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 15% z rozpočtu projektu.

Termín na predloženie žiadosti

Žiadosť spolu s projektom je potrebné podať do 15. decembra 2016. Žiadosť a formulár na vytvorenie projektu sa vypĺňajú a podávajú na portáli vysokých škôl. Elektronický formulár bude prístupný na vypĺňanie najneskôr od 1. októbra 2016. Žiadosť podpísaná štatutárom vysokej školy spolu s formulárom a prílohami sa zasiela i poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia vysokých škôl
Stromová 1
813 30 Bratislava

s označením na obálke:
„Internacionalizácia“
Žiadosti, ktoré nebudú podané v stanovenom  termíne, komisia  nebude posudzovať.
Formulár projektu a žiadosti je k dispozícii na portáli.

Výberové kritériá a ich váha

Projekty budú posudzované a hodnotené podľa nasledujúcich kritérií, ktoré sú zoskupené do troch skupín s rozdielnymi váhami. Súčet bodov v skupine bude násobený uvedenou váhou.

Projekt a jeho rozvojový potenciál (váha: 1):

0-10 Pridaná hodnota: hodnotí sa prínos projektu pre vysokú školu alebo pre spolupracujúce vysoké školy v prípade spoločnej žiadosti, posudzuje sa získaná hodnota vzhľadom na investované prostriedky (princíp hodnota za peniaze) a relevancia projektu vzhľadom na základný cieľ výzvy.
0-10 Systémovosť: hodnotí sa potenciál projektu prispieť k systémovej zmene na vysokej škole / spolupracujúcich vysokých školách vo využívaní internacionalizácie pre zvyšovanie kvality vzdelávania, resp. k systémovej zmene vo vzdelávaní.
0-10 Konzistentnosť: hodnotí sa prepojenie činností s dlhodobým zámerom vysokej školy / spolupracujúcich vysokých škôl alebo zodpovedných fakúlt a prepojenie s doterajšími aktivitami v oblasti internacionalizácie.

Realizovateľnosť projektu (váha 2):

0-10 Kvalita projektu a jeho aktivít: hodnotí sa previazanosť navrhovaných aktivít a činností so stanovenými cieľmi a očakávanými výsledkami projektu, časová primeranosť aktivít a ich nadväznosti a rozloženia v čase.
0-10 Merateľné ukazovatele a výstupy: hodnotí sa vhodnosť merateľných ukazovateľov a relevantnosť výstupov, ktoré žiadateľ stanoví, a pri merateľných ukazovateľoch tiež reálnosť a dosiahnuteľnosť číselne stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov v plánovanom období 2017 - 2019.
0-10 Rozpočet: hodnotí sa primeranosť rozpočtu vzhľadom na trvanie projektu, reálnosť kalkulovaných výdavkov, ako aj opodstatnenosť výdavkov pre realizáciu plánovaných aktivít a naplnenie cieľov, merateľných ukazovateľov a výstupov.

Manažment a udržateľnosť aktivít a výstupov projektu (váha 1,5):

0-10 Manažment projektu: hodnotí sa spôsob integrácie plánovaných aktivít do bežnej činnosti školy a spôsob zavedenia systémových zmien z pohľadu riadenia inštitúcie.
0-10 Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť: hodnotí sa konkrétne formulovaný plán žiadateľa zabezpečiť  pokračovanie aktivít a/alebo výstupov aj po období, ktoré bude podporené dotáciou, a výška spoluúčasti žiadateľa (vyššia spoluúčasť žiadateľa znamená vyššie hodnotenie)

Všeobecné podmienky

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Ministerstvo si vyhradzuje právo nepodporiť ani jeden z podaných projektov, ako aj poskytnúť dotáciu na projekt v celkovo nižšej ako alokovanej sume. Ministerstvo môže podmieniť poskytnutie dotácie znížením rozpočtu projektu, alebo zvýšením financovania z iných zdrojov vysokej školy.
Dotáciu nemožno poskytnúť a použiť na
• splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
• úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch
• aktivity spojené s projektom uskutočnené pred 1. januárom 2017,
• kapitálové výdavky,
• dary,
• kategórie 632 (energie, voda, a komunikácie), 635 (rutinná a štandardná údržba), 636 (nájomné za nájom),
• financovanie zahraničných študijných pobytov a mobilít domácich študentov a pobytov zahraničných študentov v SR.
Pri zostavovaní rozpočtu, použití dotácie a vyúčtovaní bude prijímateľ dotácie oprávnený 10 % z dotácie uplatniť ako paušálne výdavky.
Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie o financovanie rozvojového projektu zabezpečí komisia menovaná ministrom školstva na tento účel. Ministerstvo zverejní jednotlivé žiadosti a výsledné poradie stanovené komisiou. 
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, zmluvu o poskytnutí dotácie. Prijímateľ dotácie bude povinný do 31. marca nasledujúceho roka predložiť sekcii vysokých škôl vyúčtovanie poskytnutej dotácie podpísané štatutárnym orgánom za predchádzajúci kalendárny rok a správu o vyhodnotení priebežných výsledkov projektu (ďalej len ako „správa“). Predloženie vyúčtovania a správy sú podmienkou pre poskytnutie dotácie na ďalšie obdobie. V prípade, že vzniknú pochybnosti o smerovaní projektu, ministerstvo otvorí rokovania s vysokou školou o ďalšej podpore projektu. Podrobnosti určí dotačná zmluva.
Projekty, ktoré nesplnia základné podmienky (napr. nepodanie projektu v určenej lehote a určeným spôsobom, nedodržanie limitov pre rozpočet a spolufinancovanie) budú zamietnuté bez hodnotenia. V prípade, že vysoká škola podá individuálnu a zároveň spoločnú žiadosť s inou vysokou školou, individuálna žiadosť predmetnej vysokej školy bude zamietnutá. V prípade, že vysoká škola podá dve individuálne žiadosti, vysoká škola bude vyzvaná na stiahnutie jednej z nich.


Indikatívny časový harmonogram

1. október 2016 – sprístupnenie elektronického formuláru
15. december 2016  – termín na podanie žiadosti o dotáciu
január - február 2017 – formálna kontrola, hodnotenie projektov, výber projektov určených na financovanie

Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti

Ak žiadateľ splní základné podmienky ale neuvedie vo svojej žiadosti všetky požadované údaje alebo nepredloží všetky požadované dokumenty v príslušnej forme, ministerstvo ho vyzve na ich doplnenie a určí mu na to primeranú lehotu; na dodržanie lehoty je rozhodujúci dátum podania na poštovú prepravu, inak dátum na prezenčnej pečiatke ministerstva.

Za formálne nedostatky sa považujú chýbajúce údaje v žiadosti, prílohy žiadosti uvedené v tejto výzve a vo formulári, podpis a pečiatka.
Žiadateľa, ktorý v stanovenej lehote neodstráni formálne nedostatky, vyradí komisia zo zoznamu žiadateľov a jeho žiadosť sa nebude posudzovať.
V prípade otázok k výzve kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania: odbor.vsv@minedu.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky